Uitspraken 2011

 • 2011-12-30 - 11/32KG
  11/32KG

  Werkzaamheden medisch specialisten elders (zelfstandig behandelcentrum). Het ziekenhuis vordert bij wege van voorlopige voorziening de medisch...Lees verder

 • 2011-12-16 - 11/12 VRIJGEVESTIGDE MEDISCH SPECIALISTEN, KOSTEN SECRETARIAAT EN ONDERSTEUNENDE MEDEWERKERS
  11/12

  Ziekenhuis en specialisten stellen wederzijds een vordering op elkaar te hebben ter zake van de vergoeding van de secretariële ondersteuning...Lees verder

 • 2011-12-08 - 11/29 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  11/29

  Op grond van het door partijen over en weer gestelde, staat vast dat door het wederzijds ont-breken van vertrouwen de basis voor verdere...Lees verder

 • 2011-11-30 - 11/30KG OPSCHORTEN UITBETALING WACHTGELD
  11/30KG

  Eiser vordert - zulks op verbeurte van een dwangsom - nakoming van de tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling. De uitbetaling van het...Lees verder

 • 2011-11-21 - 11/28TV AMS, INCONVIENTENTOESLAG
  11/28TV

  Uitleg AMS; berekening inconveniententoeslag; afspraken tussen zorginstelling en artsen?

  Lees verder
 • 2011-11-02 - 11/19 DECLAREN KLINISCHE EENDAAGSE DBC’S
  11/19

  DBC-systematiek (in werking getreden per 1 januari 2008). Declareren van klinische ééndaagse DBC’s door cardiologen voor...Lees verder

 • 2011-10-26 - 11/20 MEDISCH SPECIALISTEN, ZIEKENHUIS, GOODWILL
  11/20

  Het ziekenhuis vordert van de medisch specialisten betaling van de goodwill van de praktijk die het ziekenhuis heeft overgenomen bij vertrek van...Lees verder

 • 2011-09-21 - 11/27KG AMS, DIENSTEN, VERDELING
  11/27KG

  Datum ingang wijziging verdeling diensten; wijziging verdeling diensten gelijkelijk over de medisch specialisten of naar rato van de omvang van...Lees verder

 • 2011-08-30 - 11/10 MEERWERK
  11/10

  Maatschap anesthesiologie maakt aanspraak op betaling van werkzaamheden ten behoeve van het preoperatieve spreekuur in de jaren 2005 t/m 2007 in...Lees verder

 • 2011-08-15 - 10/43 MAATSCHAP EN ZIEKENHUIS, TOELATINGSOVEREENKOMST EN DMS, HOOGTE KOSTENVERGOEDING, VERWEVENHEID WERKZAAMHEDEN, COLLECTIEVE AFSPRAKEN
  10/43

  De leden van de maatschap zijn op basis van een toelatingsovereenkomst verbonden aan het ziekenhuis. Er is tussen partijen een geschil ontstaan...Lees verder

 • 2011-07-28 - 11/17 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN HUUROVEREENKOMST TUSSEN ZORGINSTELLINGEN, VERPLEEGUNIT EN DAGBEHANDELING, RECHTSVERWERKING?, BETALINGSVERPLICHTING
  11/17

  Tussen partijen is een geschil ontstaan over de eindafrekening over het jaar 2010. Tot en met november 2010 zijn nota’s voldaan. De nota...Lees verder

 • 2011-07-28 - 11/24KG VOORLOPIGE VOORZIENING NON-ACTIEFSTELLING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST SPECIALIST NA INTERN ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN HET FUNCTIONEREN MAATSCHAP EN INDIVIDUELE MEDISCH SPECIALIST
  11/24KG

  Voorziening geweigerd vanwege noodzaak tot het treffen van een ordemaatregel. Raad van Bestuur heeft evenwel onzorgvuldig jegens eiser gehandeld...Lees verder

 • 2011-07-20 - 11/13 EINDE TOELATINGSOVEREENKOMST, AFREKENINGSGESCHIL
  11/13

  De stichting is veroordeeld om aan eiser een vergoeding ter zake van goodwill te betalen. De stichting verrekent de kosten van het Scheidsgerecht...Lees verder

 • 2011-07-05 - 11/07 WAARNEMINGSTOESLAG
  11/07

  Eisers vormen de vakgroep neonatologie en zijn in dienst bij het ziekenhuis op basis van een arbeidsovereenkomst. Vordering jegens ziekenhuis tot...Lees verder

 • 2011-06-23 - 11/08 ONTSLAG OP STAANDE VOET BESTUURDER
  11/08

  Dringende reden aangenomen voor ontslag op staande voet bestuurder. Eigenmachtig gedane betalingen. Onverantwoord gebruik creditcard. Verplichting...Lees verder

 • 2011-06-07 - 11/14KG MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, ONDERZOEK DISFUNCTIONEREN, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERSTOORDE VERHOUDINGEN
  11/14KG

  De medisch specialist wordt met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld vanwege bedreiging van kwaliteit en continuïteit van de...Lees verder

 • 2011-04-27 - 11/01 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST SPECIALIST
  11/01

  Structurele samenwerkingsproblemen tussen specialisten onderling, onder andere met betrekking tot de inroostering. Na diverse bemiddelingspogingen...Lees verder

 • 2011-04-18 - 10/45 TOELATINGSOVEREENKOMST; OPZEGGING; MEDISCH SPECIALISTEN; ZORGVULDIGHEIDSPLICHT; SCHADE
  10/45

  Opzegging van de toelatingsovereenkomsten door (maatschap van) medisch specialisten. Stichting is niet te kort geschoten in de nakoming van de...Lees verder

 • 2011-04-11 - 11/06 ONTBINDINGSVERZOEK BESTUURDER
  11/06

  Bestuurder heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in voorzitter Raad van Toezicht. Raad van Toezicht heeft zich achter zijn voorzitter...Lees verder

 • 2011-03-16 - 10/35 MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING MET ONMIDDELLIJKE INGANG, ONDERZOEK DISFUNCTIONEREN, GOODWILL, SCHADEVERGOEDING NAAR BILLIJKHEID
  10/35

  Het ziekenhuis heeft de toelatingsovereenkomst van de medisch specialist opgezegd omdat hij de geschiktheid en bekwaamheid mist om de praktijk...Lees verder

 • 2011-02-16 - 10/40 REIKWIJDTE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
  10/40

  Bij vaststellingsovereenkomst hebben partijen de afspraken vastgelegd over de beëindiging van de toelatingsovereenkomst. Eiser stelt zich op...Lees verder

 • 2011-02-15 - 11/05KG OP NON-ACTIEFSTELLING
  11/05KG

  Eiseres vordert het ziekenhuis te bevelen de non-actiefstelling ongedaan te maken.
  Scheidsgerecht is van oordeel dat ziekenhuis geen faire en...Lees verder

 • 2011-02-09 - 11/03KG VERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENING
  11/03KG

  Voorlopige voorziening strekkende tot benoeming van een Commissie van Advies en Bemiddeling. Gevraagde voorziening kan niet naast reeds...Lees verder

 • 2011-01-31 - 10/41 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  10/41

  Vervolg op eerder kort geding. Psychiater vordert thans ontbinding arbeidsovereenkomst. Ziekenhuis verzoekt zelfstandig ontbinding, voor het geval...Lees verder