2011-03-16 - 10/35 MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING MET ONMIDDELLIJKE INGANG, ONDERZOEK DISFUNCTIONEREN, GOODWILL, SCHADEVERGOEDING NAAR BILLIJKHEID

10/35

Het ziekenhuis heeft de toelatingsovereenkomst van de medisch specialist opgezegd omdat hij de geschiktheid en bekwaamheid mist om de praktijk voort te zetten, hij de samenwerking in het ziekenhuis bemoeilijkt en de raad van bestuur heeft geconfronteerd met voor de rvb onvoorziene omstandigheden in de vorm van tuchtmaatregelen en een reeks van klachten van patiënten. Jegens de specialist heeft een onderzoek naar zijn beroepsmatig functioneren plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan worden door hem betwist. Volgens het ziekenhuis wijst dit op gebrek aan inzicht en vormt dit een reden temeer om de opzegging onmiddellijk te laten ingaan. Overwogen wordt dat de conclusies van de commissie negatief voor de specialist zijn en, indien juist, aanleiding zouden geven maatregelen jegens hem te treffen. Daartegenover staat dat de specialist door de publiciteit in een zodanige positie is gebracht dat een verbetertraject niet meer mogelijk is. Daarnaast wordt overwogen dat de specialist gedurende 25 jaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd en een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van zijn vakgebied in het ziekenhuis. Op onderdelen wordt de specialist in het gelijk gesteld in zijn kritiek op de werkwijze van de onderzoekscommissie. De commissie behoefde niet de gespreksverslagen aan de specialist ter beschikking te stellen, maar had wel inzicht moeten geven in haar belangrijkste bevindingen en had haar rapport beter moeten motiveren. Alle omstandigheden in aanmerking nemend, is echter voldoende komen vast te staan dat de specialist niet naar behoren functioneerde en dat het ziekenhuis de risico’s in de patiëntenzorg niet behoefde te aanvaarden. Voor opzegging met onmiddellijke ingang was echter onvoldoende grond. Het ziekenhuis had zich, naast het patiëntenbelang en het eigen belang, ook de belangen van de specialist, die al lang aan het ziekenhuis was verbonden, dienen aan te trekken. Daarbij wordt echter overwogen dat de specialist door zijn gebrek aan medewerking ook zelf heeft bijgedragen aan het verlies van vertrouwen aan de kant van het ziekenhuis. Verweerder heeft recht op vergoeding van goodwill en beperkte schadevergoeding.

Bijlage:PDF 10/35 MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING MET ONMIDDELLIJKE INGANG, ONDERZOEK DISFUNCTIONEREN, GOODWILL, SCHADEVERGOEDING NAAR BILLIJKHEID