Governancecommissie

De installatie van de Governancecommissie gezondheidszorg, per 1 januari 2007, vormt het sluitstuk van de in 2006 ingevoerde Zorgbrede Governancecode in de zorgsector. De commissie maakt het mogelijk dat de leden van de brancheverenigingen in de zorg worden aangesproken op naleving van de Zorgbrede Governancecode.

In 2006 hebben de brancheorganisaties NVZ, GGZ Nederland, ActiZ en VGN (samen met de NFU verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ)) de Zorgbrede Governancecode als lidmaatschapverplichting in hun statuten vastgelegd. 
De Governancecommissie kan vaststellen of in een concreet geval de governancecode wel of niet geschonden is. De Governancecommissie doet op grond hiervan uitspraak. Eventuele sancties wegens schending van de Governancecode kunnen door de betrokken brancheverenigingen worden opgelegd. 

De Governancecommissie bestaat, naast de voorzitter en de secretaris uit leden die zijn voorgedragen door de deelnemende brancheorganisaties, de NCPF en leden die door de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg zijn aangezocht als onafhankelijke deskundigen.

Omdat goed bestuur (governance) belangrijk is voor cliënten, is goed bestuur ook een belangrijk onderwerp voor (centrale) cliëntenraden.