Procedure

Procesvertegenwoordiging is niet verplicht, maar doorgaans wel raadzaam, gezien de aard van de geschillen.

Het inleidend geschrift, de memorie van eis, dient in elk geval te bevatten:

  • namen en adressen (en zo nodig functie) van partijen, alsmede van eventuele gemachtigden.
  • de grondslag van de bevoegdheid van het Scheidsgerecht.
  • soort procedure (arbitrage of bindend advies, spoedprocedure of bodemprocedure).
  • samenvatting van de relevante feiten en de aard van het geschil.
  • de vordering (het petitum)

De memorie van eis dient in drie- (spoedprocedure), vijf- (gewone bodemprocedure) of zevenvoud (uitgebreide kamer) bij de griffie te worden ingediend, met gelijktijdig afschrift in tweevoud aan de wederpartij.

Er zal aan het begin van de procedure een depot worden gevraagd. De kosten van het Scheidsgerecht zijn niet gerelateerd aan het belang van de zaak. De kosten worden normaliter gevormd door de honoraria en reiskosten van arbiters en griffier, griffiekosten, kosten Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, afhandelingskosten en de kosten akte depot. De geldende tarieven kunnen bij de griffie van het Scheidsgerecht worden opgevraagd.

Bij intrekking van de procedure zullen kosten in rekening worden gebracht aan partijen.
In het algemeen zullen de volgende bedragen worden doorberekend (bijzondere omstandigheden daargelaten):
- vóór indiening van de memorie van eis: de helft van de griffierechten en afhandelingskosten;
- na indiening van memorie van eis: griffierechten, kosten Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg en afhandelingskosten;
- binnen veertien dagen vóór de zitting: griffierechten, kosten Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, afhandelingskosten en de helft van de honoraria van arbiters en griffier en mogelijk zaalhuur;
-  indien er na intrekking van de procedure al een zitting was gepland moet de eiser die de zaak intrekt steeds rekening ermee houden dat de zaalverhuurder kosten in rekening brengt voor het afzeggen en dat die aan de eiser in rekening zullen worden gebracht, ook als de intrekking eerder dan veertien dagen voor de zitting plaatsvindt.
- na de zitting: in principe alle kosten en honoraria.

In een gewone procedure krijgt de verwerende partij na ontvangst van de memorie van eis vier weken voor het nemen van een memorie van antwoord. Vervolgens wordt een mondelinge behandeling gepland.
Partijen kunnen in onderling overleg kortere of langere termijnen afspreken. De duur van een procedure wordt in de praktijk doorgaans bepaald door de snelheid van handelen van partijen, het aantal memories dat gewisseld wordt, incidenten die opgeworpen worden en de hoeveelheid verhinderdata die partijen opgeven voor de mondelinge behandeling.

Een spoedprocedure kan zo nodig op een termijn van een paar dagen na ontvangst van de memorie van eis worden gepland.
Een procedure kan ook verkort worden door reeds bij memorie van eis onder opgave van redenen te vermelden dat op korte termijn een zitting dient te worden gepland of doordat partijen afzien van een mondelinge behandeling.