Uitspraken 2003

 • 2003-12-31 - AFREKENING NA MINNELIJKE BE√čINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.
  03/17

  Het belangrijkste geschilpunt betreft de vraag of in deze overeenstemming is verdisconteerd dat aan eiser ook finale kwijting is verleend met...Lees verder

 • 2003-12-15 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.
  03/19

  Het Scheidsgerecht leidt uit de feitelijke gang van zaken en uit hetgeen door partijen over en weer is gesteld af dat sprake is van een situatie...Lees verder

 • 2003-11-19 - VORDERING VAN PSYCHOLOOG TOT BETALING VAN MANAGEMENTTOESLAG.
  03/13

  Uit het "aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst" blijkt dat aan eiseres een toeslag op haar salaris is toegekend in verband met het feit dat zij de...Lees verder

 • 2003-11-06 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. VERGOEDING VAN SOM INEENS. OUTPLACEMENT. AFKOOP WACHTGELD.
  03/05

  Vast staat dat eiseres voor verweerder geen functie meer beschikbaar, daarom zijn er gewichtige redenen bestaande in een verandering van...Lees verder

 • 2003-09-29 - VORDERING VAN UITGETREDEN MAAT TEGEN ZIJN MATEN TOT VERGOEDING VAN RENTE OVER DE GOODWILLSOM. BEVOEGDHEID VAN HET SCHEIDSGERECHT.
  02/26

  De bevoegdheid van het Scheidsgerecht is tussen partijen overeengekomen. Het Scheidsgerecht moet beslissen als goede man(nen) naar billijkheid.Lees verder

 • 2003-09-16 - VORDERING IN KORT GEDING VAN MEDISCH SPECIALIST OM TE WORDEN TOEGELATEN TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN. SPOEDEISEND BELANG. OVERLEGGING VAN STUKKEN IN DE PROCEDURE
  03/11KG

  Eiser heeft bezwaar gemaakt tegen de overlegging van een groot aantal stukken door verweerster en hij beroept zich daarbij op de Wet Bescherming...Lees verder

 • 2003-06-16 - GOODWILL VAST TE STELLEN DOOR ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN. VASTSTELLING VAN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID WEGENS OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.
  02/28

  (Vervolg van arbitraal vonnis van 28 april 2003, Nr. 5)

  Lees verder
 • 2003-05-27 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS KENNELIJK ONREDELIJKE OPZEGGING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST. PROCESKOSTEN.
  02/20

  De vordering van eiser is kennelijk gebaseerd op het bepaalde in artikel 6:681 lid 2, aanhef en onder b, BW. Beoordeeld moet dus worden of de...Lees verder

 • 2003-04-28 - AFWIJZING VAN VORDERING TOT INSTANDHOUDING VAN OPGEZEGDE TOELATINGSOVEREENKOMST. DISFUNCTIONEREN VAN MEDISCH SPECIALIST. VERGOEDING VAN GOODWILL EN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.
  02/28

  Uit de in dit geding overgelegde rapporten en adviezen blijkt dat al gedurende een zeer lange tijd ernstige klachten bestaan over het functioneren...Lees verder

 • 2003-04-22 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. TERMIJN OM MET BEHOUD VAN AANSTELLING TE KUNNEN SOLLICITEREN. WACHTGELD. KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND.
  03/02

  Naar het oordeel van het Scheidsgerecht kan er geen twijfel over bestaan dat de verhouding tussen verweerder en de RvT van A en tussen F en...Lees verder

 • 2003-03-10 - VASTSTELLING VAN VERGOEDING VOLGENS DE KANTONRECHTERSFORMULE.
  02/16

  (vervolg op het bindend advies van 31 december 2002, Nr. 19)

  Lees verder
 • 2003-03-10 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT AFGIFTE VAN EEN RAPPORT VAN EEN ORGANISATIEADVISEUR OM DIT TE KUNNEN GRBUIKEN IN EEN PROCEDURE BIJ DE GEWONE RECHTER INZAKE DE OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKO
  02/25kg

  Omdat de bodemprocedure tussen partijen zich bevindt in de laatste feitelijke fase is daarmee de spoedeisendheid gegeven. Dat eiser ook een tot...Lees verder

 • 2003-02-14 - VORDERING IN KORT GEDING VAN DIRECTEUR TOT TOELATING TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN NA OP NON-ACTIEFSTELLING.
  03/01 KG

  De manier waarop verweerster is gekomen tot de maatregelen van op non-actiefstelling en schorsing is, naar het voorlopig oordeel van de...Lees verder