2003-12-15 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.

03/19

Het Scheidsgerecht leidt uit de feitelijke gang van zaken en uit hetgeen door partijen over en weer is gesteld af dat sprake is van een situatie waarin van een verdere vruchtbare samenwerking geen sprake meer kan zijn. Beide partijen hebben zich in de loop van de tijd onwrikbaar opgesteld en het Scheidsgerecht acht uitgesloten dat zij in staat zullen zijn om hun meningsverschillen binnen afzienbare tijd volledig op te lossen, zodat werkhervatting weer aan de orde zou kunnen zijn.
Nu beide partijen naar oordeel van het Scheidsgerecht debet zijn aan het ontstaan, het voortduren en het niet oplossen van de tussen hen bestaande conflicten en gegeven het feit dat vaststaat dat eiseres inhoudelijk goed gefunctioneerd heeft, is er aanleiding om aan eiseres een vergoeding toe te kennen op basis van de zogeheten neutrale kantonrechtersformule. Het Scheidsgerecht ziet in de omstandigheden van de zaak bovendien aanleiding om een aanvullende vergoeding toe te kennen vanwege de fictieve opzegtermijnproblematiek en komt dan tot een vergoeding naar billijkheid van € 225.000,= bruto, waarbij het Scheidsgerecht er van uitgaat dat B geen beroep kan en zal doen op de wachtgeldregeling.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.