Uitspraken 1995

 • 1995-12-15 - VORDERING TOT VERNIETIGING VAN BESLUIT SPECIALIST NIET OPNIEUW TOE TE LATEN
  20

  Besluit is jegens specialist onrechtmatig omdat het advies waarop het is gebaseerd geen concrete feiten en omstandigheden bevat die de verwijten...Lees verder

 • 1995-12-15 - OVERGANG DIENSTVERBAND NAAR VRIJE VESTIGING. OVERWERK
  17

  Bedoeling overwerkregeling blijkens art.5 CAO voor deeltijdwerkers.

  Lees verder
 • 1995-12-15 - OVERGANG DIENSTVERBAND NAAR VRIJE VESTIGING. OVERWERK
  15

  Verschil of 2,4 fte dan wel 3,0 fte uitgangspunt moet zijn bij de berekening. Scheidsgerecht is van oordeel dat met 2,4 fte praktijk verantwoord...Lees verder

 • 1995-11-30 - NEVENINKOMSTEN VAN SPECIALISTEN IN LOONDIENST UIT MAATSCHAP BIJ ANDER ZIEKENHUIS; `PARTICULIERE POT'
  21

  De stichting kan niet bij de fusie een einde maken aan de neveninkomsten zonder zich de belangen van de specialisten aan te trekken, bij voorbeeld...Lees verder

 • 1995-11-30 - RADIODIAGNOSTIEK DOOR KAAKCHIRURGEN
  18

  De ontwikkelingen in de algemeen aanvaarde medische opvattingen met betrekking tot radiodiagnostisch onderzoek waarop de onderhavige vordering...Lees verder

 • 1995-11-06 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN
  22

  Na fusie tweehoofdige directie. Moeizame samenwerking. Ondernemingsraad adviseert negatief over ontslag. Niet is gebleken dat verweerster een...Lees verder

 • 1995-10-26 - VERDELING MAATSCHAPSPRAKTIJK BIJ ONTBINDING
  24

  Bevoegdheid Scheidsgerecht berust op maatschapsovereenkomst en op reglement. Niet in strijd gehandeld met afspraak dat de praktijk gelijkelijk...Lees verder

 • 1995-10-03 - OPHEFFING SCHORSING DIRECTEUR
  25

  Schorsing slechts in bijzondere gevallen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom, in afwachting van de bodemprocedure over de ontbinding van de...Lees verder

 • 1995-09-26 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR; VERGOEDING
  16

  Vruchtbare samenwerking tussen partijen is niet langer mogelijk, zodat er sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat de...Lees verder

 • 1995-08-31 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR; VERGOEDING
  19

  Er zijn dusdanig diepgaande conflicten tussen de betreffende directeur en het bestuur, de beide directeuren en van de centra en het...Lees verder

 • 1995-08-14 - SCHADEVERGOEDING ALS GEVOLG VAN OPZEGGING TOELATING
  14

  Kansen van specialist op arbeidsmarkt nadelig beïnvloed door gebeurtenissen rond maatschap. Daardoor zal hij enkele jaren in mindere mate...Lees verder

 • 1995-07-28 - TOELATING VAN SPECIALIST TOT ANDERE LOCATIE VAN FUSIEZIEKENHUIS
  23

  Het is aannemelijk dat een toelating op korte termijn van de specialist tot de andere locatie van het fusieziekenhuis voor alle betrokkenen niet...Lees verder

 • 1995-07-26 - PLAATSEN VAN OPG-APPARATUUR VOOR KAAKCHIRURGEN
  26

  Indien tot verzochte plaatsing zou worden besloten, zou de reeds aanwezige OPG-apparatuur voor een belangrijk deel onbenut komen te staan. Een...Lees verder

 • 1995-07-17 - INKOMSTENGARANTIE NA FUSIE
  13

  Bevordering door Stichting van fusie tussen A en B. In A praktijk chirurgen winstgevender dan in B. Garantie inkomensdeel in jaren 1992-1994 voor...Lees verder

 • 1995-06-27 - VORDERING GERICHT TEGEN SPECIALIST IN DIENSTVERBAND TOT BETALING AAN HET ZIEKENHUIS VAN VAN DERDEN ONTVANGEN BETALINGEN VOOR IN HET KADER VAN HET DIENSTVERBAND VOOR DERDEN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
  12

  Het Scheidsgerecht is bevoegd nu vordering is gebaseerd op tussen partijen bestaand hebbende arbeidsovereenkomst, in welke overeenkomst het...Lees verder

 • 1995-06-16 - VORDERING VAN SPECIALIST TOT VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN SLUITING VAN ZIJN KLINISCHE AFDELING
  11

  Voor de feitelijke situatie zie 94/17. Deze zaak is aanhangig gemaakt door de collega-psychiater. Aannemelijk wordt geacht dat de specialist in...Lees verder

 • 1995-06-16 - VORDERING TOT GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DOOR ZIEKENHUIS VERSTREKT VOORSCHOT OP GOODWILL
  10

  Ziekenhuis vordert deel van verstrekt voorschot op goodwill terug. Betwist wordt dat van voorschot sprake was. Vordering toegewezen.

  Lees verder
 • 1995-06-15 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS VERANDERING VAN OMSTANDIGHEDEN, SCHADEVERGOEDING
  09

  Als gevolg van reorganisatie moest de functie van adjunct-directeur Personeel en Organisatie worden opgeheven. Uit de overgelegde stukken en de...Lees verder

 • 1995-05-22 - RECHTSGELDIGHEID OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST ALS GEVOLG VAN SLUITING VAN ZIEKENHUIS; VORDERING TOT VERGOEDING VAN DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE
  08

  In de gegeven omstandigheden had gedaagde geen andere keuze dan tot sluiting van het ziekenhuis over te gaan; materieel is er sprake van sluiting...Lees verder

 • 1995-05-08 - VORDERING VAN DIRECTEUR TE WORDEN TOEGELATEN TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN
  07

  Directeur Financieel-Economische Zaken met onmiddellijke ingang ontheven van zijn taken en bevoegdheden bij gebreke van een effectieve...Lees verder

 • 1995-05-01 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR
  06

  Geen dringende reden als bedoeld in art. 7A:1639o BW. Ontbinding van de overeenkomst. Toekenning wachtgeld overeenkomstig Uitvoeringsregeling...Lees verder

 • 1995-03-22 - PATHOLOOG ANATOOM IN VRIJ GEVESTIGDE MAATSCHAP GERECHTIGD DE BESPREKINGEN MET ACADEMISCH ZIEKENHUIS OVER AANGAAN VAN ENIGE VORM VAN SAMENWERKING MET AFDELING PATHOLOGIE AF TE BREKEN
  05

  Eiser oefende als patholoog anatoom zijn praktijk in maatschapsverband met ander uit. Die ander verkocht zijn deel aan eiser. Daarna overleg met...Lees verder

 • 1995-03-21 - SLUITING VAN ZIEKENHUIS. VORDERING VOORTZETTING BEVOORSCHOTTING VAN SPECIALISTEN TEGEN CESSIE VAN VORDERING KRACHTENS SANERINGSREGELING
  04

  In casu is er onvoldoende grondslag om ook na de sluiting van het ziekenhuis de specialisten te bevoorschotten vooruitlopend op een eventuele...Lees verder

 • 1995-02-17 - VORDERING VAN SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND TOT BETALING VAN OVERWERK
  03

  Specialisten in dienstverband vorderen betaling van structureel overwerk, verricht gedurende een lange periode. Uitleg bepalingen van de...Lees verder

 • 1995-02-14 - RECHTMATIGHEID OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. VORDERING TOT UITBETALING MAATSCHAPSAANDEEL GERICHT TEGEN ZIEKENHUIS
  02

  In gegeven situatie (conflict tussen perfusionist en overige leden van zijn maatschap, waarvoor ziekenhuis op zichzelf geen verantwoording draagt)...Lees verder

 • 1995-01-17 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMSTEN TWEE SPECIALISTEN WEGENS GEWICHTIGE REDENEN
  01

  In een eerdere procedure heeft het Scheidsgerecht de vordering tot nietigverklaring van een - eerdere - opzegging afgewezen. Daarna besloot het...Lees verder