Uitspraken 1999

 • 1999-12-06 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. RE√ŹNTEGRATIEPLAN. KLACHTEN ONVOLDOENDE. WEL VERSTOORDE VERHOUDINGEN.
  23

  Door overlegging tijdens de hoorzitting van een tevoren aan de wederpartij bekend reïntegratieplan is voldaan aan het bepaalde in art. 7:685...Lees verder

 • 1999-11-17 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. FUNDAMENTELE VERSCHILLEN VAN MENING OMTRENT BELEID IN RAAD VAN BESTUUR. WACHTGELD.
  22

  De verschillen van mening binnen de Raad van Bestuur over het te voeren financieel-economische beleid en over de uitvoering van dit beleid zijn...Lees verder

 • 1999-11-12 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING VAN EEN JAAR SALARIS EN WACHTGELD.
  21

  Onder meer op grond van de feiten dat de directeur geruime tijd geen werkzaamheden meer heeft verricht, voldoende is gebleken dat het...Lees verder

 • 1999-11-04 - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN MEDISCH SPECIALIST AFGEWEZEN.
  20

  In een eerdere uitspraak (22 maart 95, 1995 nr.5) is de vordering van een medisch specialist de besprekingen over samenwerking met een afdeling...Lees verder

 • 1999-10-21 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. COMMISSIE VAN ADVIES EN BEMIDDELING. WACHTGELD.
  19

  Nu ruim een half jaar is verstreken sinds het aan de dag treden van het conflict en de directeur bovendien sindsdien net meer heeft gewerkt is het...Lees verder

 • 1999-09-17 - ONDERZOEK NAAR GESCHIKTHEID/BEKWAAMHEID VAN SPECIALIST.
  18

  Verweerster heeft terecht twijfel over de geschiktheid van eiser om als specialist werkzaam te zijn. Gelet op haar verplichting een verantwoorde...Lees verder

 • 1999-09-07 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT TOELATING IN FUSIE-ZIEKENHUIS.
  17

  Tot het ziekenhuis van een van de fusiepartners toegelaten specialist oefent zijn poliklinische praktijk voornamelijk thuis uit. Na fusie vordert...Lees verder

 • 1999-08-24 - TOELATINGSOVEREENKOMST BRENGT MEE DAT DE SPECIALISTEN ZICH VOEGEN NAAR AANWIJZINGEN DOOR OF VANWEGE HET ZIEKENHUIS.
  16

  Ziekenhuis laat twee senior anesthesiologen toe. Eisers verzetten zich tevergeefs tegen de personen van die beide anesthesiologen. De contractuele...Lees verder

 • 1999-08-17 - TOELATINGSOVEREENKOMST. VERSTOORDE VERHOUDINGEN MET COLLEGAE. VERGOEDING.
  15

  De verhoudingen tussen eiser, zijn collegae en de directie zijn zodanig verstoord dat ziekenhuis de toelatingsovereenkomst mag opzeggen. Aan het...Lees verder

 • 1999-07-30 - OPG-APPARATUUR VOOR KAAKCHIRURGEN.
  14

  Plaatsing van OPG-apparatuur op afdeling kaakchirurgie wordt afgewezen o.m. omdat reeds in het ziekenhuis aanwezig apparaat te zeer...Lees verder

 • 1999-07-14 - PRAKTIJKOVERDRACHT AAN ZIEKENHUIS. DOORVERKOOP AAN OPVOLGER. GESCHIL OMTRENT AFREKENING.
  13

  Na overdracht van de praktijk aan het ziekenhuis werd deze gedreven voor rekening en risico van het ziekenhuis of de opvolger. Daarom komen na die...Lees verder

 • 1999-07-12 - COMMISSIE VAN ADVIES EN BEMIDDELING. CONTRACTUEEL WACHTJAAR BIJ OPZEGGING OF ONTBINDINGSVERZOEK. OUTPLACEMENT. ARBEIDSONGESCHIKTHEID.
  12

  Het instellen van een commissie van advies en bemiddeling is in het algemeen alleen zinvol wanneer dat gebeurt binnen korte tijd nadat het...Lees verder

 • 1999-06-21 - OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST WEGENS VERSTOORDE VERHOUDIGINGEN.
  11

  De vorderingen van de eiser tot vernietiging van de opzegging van de toelatingsovereenkomst, tot overname van de goodwill en tot betaling van...Lees verder

 • 1999-06-18 - GOODWILLVERGOEDING AAN MAATSCHAP BIJ NIET OPENSTELLEN VAN VACATURE.
  10

  Vordering van maatschap tegen ziekenhuis tot betaling van goodwillvergoeding, die toegezegd was voor het geval de vacature van een uittredende...Lees verder

 • 1999-05-21 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR WEGENS VERSTOORDE VERTROUWENSRELATIE. BEPERKT WACHTGELD.
  09

  De arbeidsovereenkomst met de directeur wordt ontbonden op grond van verstoorde vertrouwensrelatie. Verwijtbaarheid over en weer. Wachtgeld...Lees verder

 • 1999-05-04 - MEDISCH SPECIALISTEN IN DEELTIJDS DIENSTVERBAND NAAST EIGEN PRAKTIJK. OPPLUSSEN BIJ ARBEIDSTIJDVERKORTING INGEVOLGE CAO ZIEKENHUISWEZEN 1996-1998.
  08

  Voor de privatisering van het ziekenhuis hadden de specialisten een voltijdse aanstelling met een 2/3 salaris omdat zij binnen hun aanstelling ook...Lees verder

 • 1999-05-04 - ONTBINDING VAN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. NEVENINKOMSTEN TIJDENS VERLOF.
  07

  Instelling en directeur sloten een vaststellingsovereenkomst met het oog op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen daarvan...Lees verder

 • 1999-04-29 - IN KORT GEDING GEVORDERD VERBOD TOT AANSTELLING VAN SPECIALIST.
  06

  Door toezegging van verweerster in afwachting van de beslissing in de bodemprocedure niet tot aanstelling over te gaan ontbreekt het spoedeisend...Lees verder

 • 1999-04-09 - TOELATING ANESTHESIOLOGEN ZOLANG OMTRENT BEZWAAR NOG NIET DOOR HET SCHEIDSGERECHT IS BESLIST. AANWIJZINGEN DOOR OF VANWEGE HET ZIEKENHUIS.
  05

  Op grond van en belangenafweging wordt beslist dat het aan het ziekenhuis is toegestaan twee anesthesiologen toe te laten zolang terzake van een...Lees verder

 • 1999-03-17 - COMMISSIE VAN ADVIES EN BEMIDDELING.
  03

  I.c. is de termijn voor het aanvragen van de instelling van een Commissie van advies en bemiddeling verstreken.

  Lees verder
 • 1999-02-15 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN HOOFD MEDISCHE/PARAMEDISCHE DIENST IN VERPLEEGHUIS WEGENS VERSTOORDE VERHOUDINGEN. BEPALING VAN VERGOEDING.
  03

  Ontbinding van arbeidsovereenkomst van hoofd medische/paramedisch dienst in verpleeghuis wegens verstoorde verhoudingen. Afweging van...Lees verder

 • 1999-01-19 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR VAN VERPLEEGHUIS.
  02

  Wegens verstoorde verhoudingen wordt de arbeidsovereenkomst van de directeur van een verpleeghuis ontbonden. I.c. zijn de voorwaarden van de...Lees verder

 • 1999-01-18 - AFWIJZING VAN VORDERING TOT VERNIETIGING VAN UITSPRAKEN VAN HET SCHEIDSGERECHT.
  01

  Van nieuwe feiten ,die tot het ongedaan maken van een of meer eerder gegeven bindende adviezen zouden moeten leiden, is geen sprake. (vervolg op...Lees verder