Uitspraken 2001

 • 2001-11-26 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST IN VERBAND MET FUSIE. NADER VAST TE STELLEN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.
  15

  De aan de opzegging ten grondslag gelegde redenen komen in de kern erop neer dat:
  (i) een belangrijk gedeelte van de klinische activiteiten...Lees verder

 • 2001-11-23 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN EEN DIRECTEUR.
  14

  De verhouding tussen de - huidige - Raad van Toezicht en verweerder is onherstelbaar verstoord. Het Scheidsgerecht zal dan ook om die reden de...Lees verder

 • 2001-11-14 - GESCHIL OVER BEREKENING VAN WACHTGELD. BENOEMING VAN EEN DESKUNDIGE.
  13

  Het Scheidsgerecht heeft met partijen ter zitting afgesproken dat de berekening van het wachtgeld over de periode van 1 juni 1999 tot en met (zo...Lees verder

 • 2001-09-05 - SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST NIET RECHTMATIG. REHABILITATIE. VERGOEDING VAN IMMATERIËLE SCHADE EN KOSTEN VAN EXTRAJUDICIËLE RECHTSBIJSTAND.
  12

  Gelet op de ernst van de maatregel van schorsing kan deze maatregel slechts worden opgelegd nadat aan de specialist schriftelijk te kennen is...Lees verder

 • 2001-09-04 - PROCESKOSTEN IN KORT GEDING.
  11

  Eiser had bij zijn vordering nog slechts belang voor de duur van de bodemprocedure, waarvan de mondelinge behandeling reeds op 28 mei 2001 plaats...Lees verder

 • 2001-08-30 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST IS IN CASU NIETIG.
  10

  Weliswaar sprake is er sprake van een verre van optimale samenwerking tussen eiser en de directie van verweerster, maar de gronden waarop de...Lees verder

 • 2001-06-29 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST. VERGOEDING.
  09

  Het Scheidsgerecht is van oordeel dat voldoende is gebleken dat de problematiek van de maatschap verweerster heeft genoodzaakt tot het nemen van...Lees verder

 • 2001-06-22 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMSTEN VAN ALLE LEDEN VAN DE MAATSCHAP. VERGOEDING.
  08

  Voorzover eiser zich beroept op de onregelmatigheid van de opzegging, omdat de medische staf niet zou zijn gehoord, is dit beroep ongegrond...Lees verder

 • 2001-06-18 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST DIENT IN CASU ZONDER RECHTSGEVOLG TE BLIJVEN.
  07

  Verweerster draagt op grond van de toelatingsovereenkomst een eigen verantwoordelijkheid om rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen...Lees verder

 • 2001-05-03 - BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT IN GESCHIL TUSSEN MEDISCH SPECIALISTEN NA BEËINDIGING VAN MAATSCHAP. UITVOERING VAN OVEREENKOMST INZAKE AFREKENING OP BASIS VAN PRODUCTIE.
  06

  De bevoegdheid van het Scheidsgerecht is tussen partijen overeengekomen in art. 13 lid 1 van de Overeenkomst. Deze bepaling houdt naar de...Lees verder

 • 2001-04-20 - VASTSTELLING BEDRAG VAN GOODWILL-VERGOEDING BIJ OVERGANG NAAR LOONDIENST.
  05

  Tussen partijen is thans uitsluitend in geschil de vraag naar de hoogte van de vergoeding die B aan eiser voor de overdracht van eisers...Lees verder

 • 2001-03-27 - BILLIJKE VERGOEDING BIJ BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.
  04

  De aan eiser toe te kennen vergoeding strekt niet tot compensatie van de schade die hij lijdt als gevolg van de beëindiging van de...Lees verder

 • 2001-01-19 - AMBTELIJKE AANSTELLING NAAST TOELATINGSOVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT. PREMIE VOORTGEZETTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ VUT.
  03

  De onderhavige vordering is rechtstreeks gebaseerd op de tussen partijen gesloten toelatingsovereenkomst. De bevoegdheid van het Scheidsgerecht is...Lees verder

 • 2001-01-16 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN CARDIOLOOG. KANTONRECHTERSFORMULE NIET VAN TOEPASSING. ONDER OMSTANDIGHEDEN EEN BEPERKTE VERGOEDING. GARANTIE VOOR GOODWILL.
  02

  De rechtsgeldigheid van de opzegging van de toelatingsovereenkomst brengt in beginsel met zich mee dat aan eiser te dier zake geen vergoeding...Lees verder

 • 2001-01-05 - ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR VAN VERPLEEGHUIS. VERGOEDING. KANTONRECHTERSFORMULE.
  01

  Tussen partijen bestaat alleen verschil van mening over de hoogte van de vergoeding. De oorzaak van de verstoring van die relatie moet in...Lees verder