2001-11-26 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST IN VERBAND MET FUSIE. NADER VAST TE STELLEN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.

15

De aan de opzegging ten grondslag gelegde redenen komen in de kern erop neer dat:
(i) een belangrijk gedeelte van de klinische activiteiten van haar ziekenhuis zijn overgebracht naar de beide andere ziekenhuizen waarmee zij in bestuurlijke zin is verbonden;
(ii) de maatschappen chirurgie van deze beide ziekenhuizen niet bereid zijn tot samenwerking met eiser; en
(iii) het niet verantwoord is eiser als solistisch werkende chirurg in haar ziekenhuis te handhaven.
Tussen partijen staat in dit geding niet ter discussie dat moet worden uitgegaan van de noodzaak van het nieuwe functieprofiel van het ziekenhuis waardoor op het gebied van de chirurgie alleen nog dagbehandelingsingrepen met een laag risicoprofiel kunnen worden uitgevoerd. Dit functieprofiel en de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen brengen mee dat eiser niet op dezelfde wijze als voorheen in het ziekenhuis werkzaam kan blijven.
Voorts is op grond van de overgelegde adviezen van de stafbesturen en de maatschappen chirurgie en de toelichting van informanten ter zitting voldoende aannemelijk dat eiser niet zal worden toegelaten tot de maatschappen in de andere ziekenhuizen en dat de noodzakelijke samenwerking tussen de leden van de maatschappen en eiser niet tot stand zal komen. Anders dan eiser heeft aangevoerd heeft de raad van bestuur - naar uit de overgelegde verslagen blijkt - zich voldoende ingespannen om een oplossing te vinden voor het zich in het kader van de bestuurlijke fusie aandienende probleem dat grote weerstand bestond bij de overige chirurgen tegen samenwerking met eiser. Dit neemt niet weg dat de tegen eiser aangevoerde bezwaren in een aantal opzichten onvoldoende gefundeerd zijn en voor het overige kennelijk vooral betrekking hebben op de in de beide andere maatschappen chirurgie bestaande cultuur, slechts in beperkte mate op aan eiser te verwijten tekortkomingen en niet op zijn deskundigheid.
Aan eiser komt een vergoeding naar billijkheid toe. Deze vergoeding is vooreerst hierop gebaseerd dat verweersters, zoals zij eerder ook aan eiser hebben aangeboden, zich in zekere mate de belangen van eiser dienen aan te trekken, nu de gevolgen van de beëindiging van de toelatingsovereenkomst voor eiser ernstig zijn. Daarbij dient gedacht te worden aan het eventueel verlies van de mogelijkheid een vergoeding te bedingen voor de overdracht van zijn praktijk en aan het feit dat eiser enige tijd nodig zal hebben om elders werk te vinden. Voor de toekenning van een vergoeding naar billijkheid is ook daarom reden, nu eiser als enige chirurg de nadelige gevolgen draagt van de onderhavige fusie.

Bijlage:PDF OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST IN VERBAND MET FUSIE. NADER VAST TE STELLEN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.