Uitspraken 2005

 • 2005-12-14 - TUSSENVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. VERZOEK TOT ONTBINDING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST ZIJDENS DE MEDISCH SPECIALIST.
  05/09

  Opzegging toelatingsovereenkomst door Stichting na opzegging van de maatschapovereenkomst door maatschap met betrekking tot een der...Lees verder

 • 2005-12-08 - ONTBONDEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST EN OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST; SCHADEVERGOEDING
  05/19

  Onjuist is het standpunt van verweerster, dat eiser geen praktijk meer heeft in het ziekenhuis van verweerster nu zijn maatschapovereenkomst door...Lees verder

 • 2005-08-23 - ONTBINDING OP VERZOEK VAN ARBEIDSONGESCHIKTE DIRECTEUR.
  05/05

  De stichting refereert zich aan het oordeel van het Scheidsgerecht met betrekking tot de verzochte ontbinding, maar verzet zich tegen toewijzing...Lees verder

 • 2005-07-15 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST NIETIG. BEKENDMAKING NIETIGVERKLARING.
  04/23

  De opzegging van de (mondelinge) toelatingsovereenkomst berust niet op een zorgvuldige procedure en is onvoldoende gemotiveerd. Opzegging is...Lees verder

 • 2005-06-20 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET MEDISCH SPECIALIST
  05/08

  Verstoorde arbeidsrelatie. Vergoeding naar billijkheid (C = 1) en ontbinding op termijn van drie maanden.

  Lees verder
 • 2005-04-26 - UITTREDING VAN LEDEN (RADIOLOGEN) UIT EEN HOLDING-MAATSCHAP EN CONSEQUENTIES DAARVAN VOOR VERDELING VAN HET HONORARIUMGEDEELTE VAN DE ZOGEHETEN ‘LUMPSUM’
  04/22

  Eisers, radiologen, maakten deel uit van een overkoepelende maatschap (aangeduid als "maatschap-holding"), bestaande uit negen van de in het...Lees verder

 • 2005-03-24 - ONTBINDING, HOOGTE VAN DE VERGOEDING.
  05/03

  Eiseres is bijna twintig jaar als medisch specialist werkzaam bij verweerster. Vijf jaar geleden is eiseres arbeidsongeschikt geworden. Eerst...Lees verder

 • 2005-03-03 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST: BILLIJKE VERGOEDING
  04/15

  De opzegging van de toelatingsovereenkomst is rechtsgeldig. Daaraan kleven geen formele gebreken en de opzegging is ook in inhoudelijke zin...Lees verder

 • 2005-03-02 - GEEN VERBOD PRIVATE PRAKTIJKUITOEFENING, WEL GEBOD REGULIERE PRAKTIJK NIET TE DOEN LATEN VERSTOREN
  03/14

  Het geschilt speelt tussen een medisch specialist (eiser) en het ziekenhuis waarin hij is toegelaten (verweerster). Achterliggend is sprake van...Lees verder

 • 2005-02-23 - AFVLOEIING NA FUSIE, OBU EN WACHTGELD?, UITLEG OVEREENKOMST, NAKOMING, STRIJD MET REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID.
  04/19

  Nadat na fusie eiser gebruik maakte van de overbruggingsuitkering (OBU), vorderde eiser nakoming van hetgeen bij nadere overeenkomst ('addendum...Lees verder

 • 2005-02-14 - UITLEG ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN (AMS). OMZETTING ARBEIDSDUUR. COMPLEMENTAIRE TOESLAG: TOEZEGGING (OUD-)DIRECTEUR. VERGOEDING OVERUREN. Frequentietoeslag. Inclusief herstelvonnis
  04/08

  Aanpassing van de arbeidsduur aan de AMS. Uitgangspunt is dat bij een volledig dienstverband de medisch specialist 45 uur per week werkt en bij...Lees verder

 • 2005-02-09 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. GEBOD TOT DEELNAME AAN LOKAAL INITIATIEF.
  05/01KG

  Nu de vordering van de Stichting mede is gebaseerd op een behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit de toelatingsovereenkomst, is het...Lees verder

 • 2005-02-07 - BEEINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST TOTSTANDGEKOMEN NA BEEINDIGING VORIGE ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS GEBRUIKMAKING OBU-REGELING; INTREKKING EERDER GEDAAN AANBOD
  04/20

  De tussen partijen sedert 1975 bestaande arbeidsovereenkomst is per 1 april 2004 van rechtswege geëindigd omdat eiser gebruik heeft gemaakt...Lees verder