2005-02-23 - AFVLOEIING NA FUSIE, OBU EN WACHTGELD?, UITLEG OVEREENKOMST, NAKOMING, STRIJD MET REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID.

04/19

Nadat na fusie eiser gebruik maakte van de overbruggingsuitkering (OBU), vorderde eiser nakoming van hetgeen bij nadere overeenkomst ('addendum arbeidsovereenkomst') tussen de leden van de raad van toezicht van één van de fusiepartners en eiser was overeengekomen over uitkeringen bij afvloeiing (compensatie pensioenschade bij gebruikmaking van de OBU-regeling en compensatie van inkomensderving). De nieuwe fusiestichting achtte de uitkering als gevolg van de nadere overeenkomst exorbitant en weigerde daarom deze volledig na te komen. Het Scheidsgerecht oordeelde als volgt. De nadere overeenkomst is niet te kwalificeren als een vaststellingsovereenkomst, zoals eiser stelde, nu ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen sprake was van een geschil. Eiser heeft zelf besloten gebruik te maken van de OBU-regeling, ondanks het feit dat hem een andere, passende functie was aangeboden. Op grond van hetgeen tussen partijen was overeengekomen, heeft eiser als hij kiest voor gebruikmaking van de OBU-regeling recht op compensatie van het verschil on ouderdomspensioen dat daardoor ontstaat. Voor toekenning van een wachtgeldregeling naast (gelijktijdige) gebruikmaking van de OBU-regeling, waarin de nadere overeenkomst voorzag, is echter geen plaats. Naar hun aard sluiten de wachtgeldregeling en de OBU-regeling elkaar uit. Het treffen van een regeling waarin aanspraak wordt gemaakt op beide uitkeringen leidt tot een zodanig excessieve bevoordeling dat eiser had moeten beseffen dat nakoming daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaavaardbaar was.

Bijlage:PDF AFVLOEIING NA FUSIE, OBU EN WACHTGELD?, UITLEG OVEREENKOMST, NAKOMING, STRIJD MET REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID.