Uitspraken 1998

 • 1998-12-11 - VASTSTELLING VAN INGANGSDATUM VAN HERDEELNAME AAN RAAMOVEREENKOMST VAN LOKAAL INITIATIEF.
  13

  (Vervolg van bindend advies van 31 augustus 1998) Op verzoek van partijen wordt vastgesteld met ingang van welke datum de herdeelname aan het...Lees verder

 • 1998-11-24 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. OVERGANG VAN TAKEN VAN ‘BESTUUR OUDE STIJL' OP RAAD VAN TOEZICHT.
  12

  Op grond van de toelatingsovereenkomst dient een geschil tussen een medisch specialist en de directie eerst aan het bestuur te worden voorgelegd...Lees verder

 • 1998-11-13 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET MEDISCH SPECIALIST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT EX ART. 50 CAO-ZIEKENHUISWEZEN. VERSTOORDE VERHOUDINGEN. SCHADEVERGOEDING.
  11

  Het Scheidsgerecht is bevoegd om kennis te nemen van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 50...Lees verder

 • 1998-10-26 - DECLARATIE AL DAN NIET VOLGENS COTG-TARIEVEN IN GEVAL VAN ZELFBETALENDE PATIËNTEN IN PARTICULIERE KLINIEK.
  10

  Vraag of maatschap t.a.v. zelfbetalende patiënten boven de COTG-tarieven mocht declareren. Uitleg van de samenwerkingsovereenkomst tussen...Lees verder

 • 1998-09-11 - GEDURENDE OPZEGGINGSTERMIJN ZONDER TOESTEMMING VAN ZIEKENHUIS VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN IN ANDER ZIEKENHUIS DOOR SPECIALIST. OPZEGGINGSBEPALINGEN VAN TOELATINGSOVEREENKOMST
  09

  Strijd met art.3, lid 1, van de toelatingsovereenkomst door zonder toestemming van het ziekenhuis in een ander ziekenhuis werkzaamheden te...Lees verder

 • 1998-08-31 - GEHOUDENHEID VAN MEDISCH SPECIALIST TOT HERDEELNAME AAN RAAMOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS EN VERZEKERAARS. GEWICHTIGE REDEN TOT OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST.
  08

  Het staat aan geen van de bij het lokaal initiatief betrokken partijen (het zieken-huis, de verzekeraars en de specialisten) volstrekt vrij om...Lees verder

 • 1998-08-06 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR. GEEN DRINGENDE REDEN, WEL VERSTORING VAN VERTROUWEN DAN WEL INCOMPATIBILITÉ D'HUMEUR. VERVULLEN VAN NEVENFUNCTIE. WACHTGELD EN SOM INEENS.
  07

  Ontbinding is niet meer in geschil, wél de grond waarop. Verschil van inzicht omtrent in toekomst te voeren beleid levert geen dringende...Lees verder

 • 1998-07-22 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR. VERSTOORDE VERHOUDINGEN NIET IN OVERWEGENDE MATE AAN DIRECTEUR TE WIJTEN. AANVULLING WACHTGELD. VERGOEDING VAN IMMATERIËLE SCHADE.
  06

  Scheidsgerecht deelt niet opvatting van ziekenhuis dat directeur geen enkele 'grip' had op het financiële beleid. Van schrapping van bepaalde...Lees verder

 • 1998-06-10 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST. OBU-REGELING OF FLEX-PENSIOEN?
  05

  Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal klinisch chemicus niet in aanmerking kunnen komen voor flex-pensioen. I.c. is aanbod van ziekenhuis...Lees verder

 • 1998-05-29 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN HOOFD BEHANDELZAKEN. VERGOEDING INEENS, GERELATEERD AAN WACHTGELDREGELING, MET HET OOG OP HET VOLGEN VAN OPLEIDING.
  04

  Ontbinding van arbeidsovereenkomst van hoofd behandelzaken. De instelling is ernstig te kort geschoten. Vergoeding ineens in plaats van wachtgeld...Lees verder

 • 1998-05-29 - IN KORT GEDING SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST OPGEHEVEN.
  03

  Hetgeen over de aangevoerde voorvallen is komen vast te staan vormt onvoldoende aanleiding voor schorsing. Raad van bestuur heeft medisch...Lees verder

 • 1998-05-08 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR. VERSTOORDE VERHOUDINGEN. VERGOEDING IN BEDRAG INEENS.
  02

  Ook volgens directeur is er onvoldoende basis om dienstverband te continueren. De Stichting heeft onvoldoende kunnen aantonen dat directeur haar...Lees verder

 • 0000-00-00 - AANSPRAKEN VAN ZORGINSTELLINGEN OP RESERVES VAN SCHOOL BIJ OVERGANG VAN ZORG VOOR OPLEIDING NAAR MINISTERIE VAN OC&W. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT.
  1998-01-28

  Zorginstellingen maken aanspraak op reserves van school nu de zorg voor de opleiding wordt overgenomen door Ministerie van OC&W en de school...Lees verder