1998-08-31 - GEHOUDENHEID VAN MEDISCH SPECIALIST TOT HERDEELNAME AAN RAAMOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS EN VERZEKERAARS. GEWICHTIGE REDEN TOT OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST.

08

Het staat aan geen van de bij het lokaal initiatief betrokken partijen (het zieken-huis, de verzekeraars en de specialisten) volstrekt vrij om medewerking aan de verlenging van de Raamovereenkomst te weigeren. Deze vrijheid komt des te minder aan een enkele individuele specialist toe. De Raamovereenkomst houdt in dat, indien partijen geen oplossing vinden de situatie van voor deze overeenkomst herleven zal, voor zover de wet- en regelgeving dit alsdan toelaat. Nu de overige betrokkenen de Raamovereenkomst wensen te verlengen zou zodanige herleving in dit geval het gevolg zijn van de wil van een enkele specialist die op zijn schreden wenst terug te keren en daarmee de veranderingen in de organisatie zou kunnen blokkeren. Gelet op de verstrekkende gevolgen daarvan voor het ziekenhuis en de overige specialisten kan in dat geval een voortzetting van de relatie met die specialist van het ziekenhuis en de andere specialisten redelijkerwijs niet worden gevergd. De weigering van eiser tot verdere medewerking aan de Raamovereenkomst vormt dan een gewichtige reden om de toelatingsovereenkomst met die specialist te beëindigen.

Bijlage:PDF GEHOUDENHEID VAN MEDISCH SPECIALIST TOT HERDEELNAME AAN RAAMOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS EN VERZEKERAARS. GEWICHTIGE REDEN TOT OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST.