Bevoegdheid

Voor leden van de brancheorganisaties in de zorg geldt naleving van de Zorgbrede Governancecode als lidmaatschapverplichting. Tevens zijn zij verplicht mee te werken aan de geschillenregeling. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de statuten van de brancheorgansaties.

Het reglement van de Governancecommissie Gezondheidszorg bepaalt dat de commissie bevoegd is tot de behandeling en beoordeling van verzoeken van belanghebbenden tot toetsing van de naleving van een of meer principes van de Zorgbrede Governancecode volgens het “pas toe of leg uit”-beginsel door een zorgorganisatie in een concreet geval. 

De Governancecommissie kan naar aanleiding van de behandeling van een schriftelijk toetsingsverzoek een oordeel geven en aanbevelingen doen omtrent de naleving door de betrokken zorgorganisatie van een of meer principes van de Zorgbrede Governancecode in een concreet geval. 
De Governancecommissie kan het bestuur en de deelnemende brancheorganisaties gevraagd of ongevraagd adviseren over aanvullingen of wijzigingen van de Zorgbrede Governancecode.