Procedure

Een toetsingsverzoek wordt in zevenvoud bij de Governancecommissie ingediend door een aangetekend schrijven aan de secretaris.

Een dergelijk verzoekschrift wordt door de aanvrager ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de aanvrager.
  • de dagtekening van het verzoek.
  • de naam en het adres van de zorgorganisatie waarop het toetsingsverzoek betrekking heeft.
  • een nauwkeurige omschrijving en motivering van het verzoek tot toetsing van de naleving door de betrokken zorgorganisatie van een of meer principes van de Zorgbrede Governancecode in het concreet omschreven geval.
  • de statuten en overige bescheiden waaruit blijkt dat de verzoeker als belanghebbende kan worden aangemerkt en aan de overige ontvankelijkheidseisen van artikel 12 voldoet.
  • de overige relevante bescheiden die betrekking hebben op het toetsingsverzoek.
 
  1. De secretaris zendt terstond na ontvangst een exemplaar van het verzoekschrift met de bijlagen aan de zorgorganisatie waarop het verzoek betrekking heeft. Indien naar genoegen van de secretaris is gebleken dat de betrokken zorgorganisatie reeds een exemplaar met de daarbij behorende bescheiden heeft ontvangen, kan toezending achterwege blijven, tenzij de zorgorganisatie alsnog toezending verlangt.
  2. De Governancecommissie stelt de betrokken zorgorganisatie in de gelegenheid binnen een nader te bepalen termijn schriftelijk haar zienswijze met de gronden en relevante bescheiden in verband met het toetsingsverzoek kenbaar te maken.
  3. De Governancecommissie kan partijen en derden verzoeken binnen een nader te bepalen termijn aanvullende informatie en bescheiden te verstrekken.