Uitspraak

De Governancecommissie kan naar aanleiding van de behandeling van een schriftelijk toetsingsverzoek een oordeel geven en aanbevelingen doen omtrent de naleving door de betrokken zorgorganisatie van een of meer principes van de Zorgbrede Governancecode in een concreet geval.

De Governancecommissie kan het bestuur en de deelnemende brancheorganisaties gevraagd of ongevraagd adviseren over aanvullingen of wijzigingen van de Zorgbrede Governancecode.

De uitspraak van de Governancecommissie heeft niet de rechtskracht van een arbitraal vonnis of bindend advies. Partijen noch de deelnemende brancheorganisaties kunnen juridisch afdwingbare rechten of verplichtingen aan het oordeel of de aanbevelingen van de Governancecommissie ontlenen.

Klik hier voor de uitspraken van de Governancecommissie.