Uitspraken 2000

 • 2000-12-06 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.
  17

  Het Scheidsgerecht gaat er van uit dat verweerder gebruik zal maken van de OBU-regeling. Verweerder krijgt, mede gelet op het bepaalde in art. 18...Lees verder

 • 2000-11-22 - VOORLOPIG TOEGELATEN KAAKCHIRURG VORDERT IN STAAT GESTELD TE WORDEN ZIJN WERKZAAMHEDEN UIT TE OEFENEN.
  16

  Eiser is voorlopig toegelaten voor een periode van zeven maanden in afwachting van praktijkovername. Aan deze toelating is niet de voorwaarde...Lees verder

 • 2000-11-21 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT REHABILITATIE NA UITSPRAAK VAN KLACHTENCOMMISSIE.
  15

  De procedure voor de klachtencommissie en het rechtskarakter van het oordeel van de klachtencommissie brengen mee dat er geen rechtsmiddelen open...Lees verder

 • 2000-11-06 - BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. NADER VAST TE STELLEN BILLIJKE VERGOEDING.
  14

  Een goede samenwerking tussen de radiologen onderling en tussen de radiologen en de overige specialisten en personeelsleden binnen het ziekenhuis...Lees verder

 • 2000-10-05 - OPHEFFING VAN OP NON-ACTIEF STELLING VAN DIRECTEUR.
  13

  Blijkens artikel 16, lid 1, van de arbeidsovereenkomst kan de directeur op non-actief worden gesteld indien de voortgang van de werkzaamheden...Lees verder

 • 2000-09-07 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN KLINISCH CHEMICUS. VERGOEDING. GEEN WACHTGELD.
  12

  De verhoudingen tussen partijen zijn zozeer verstoord dat er van een vruchtbare samenwerking in de toekomst geen sprake meer kan zijn. Het verzoek...Lees verder

 • 2000-08-22 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. HONORARIUMVOORSCHOTTEN. GESCHILLENREGELING IN RAAM- EN REGIOOVEREENKOMST MET ZORGVERZEKERAARS.
  11

  De toelatingsovereenkomst vormt de basis voor de rechtsverhouding tussen een medisch specialist en het ziekenhuis. Daarmee is de bevoegdheid van...Lees verder

 • 2000-08-04 - ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OP VERZOEK VAN ARTS. VERGOEDING.
  10

  De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid van eiseres zo niet geheel, dan toch voornamelijk aan de zeer lakse houding van verweerster tegenover...Lees verder

 • 2000-06-08 - BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GEEN VERGOEDING.
  09

  De opzegging van de toelatingsovereenkomst heeft voor eiser ernstige gevolgen. Daarom moet van zwaarwegende redenen sprake zijn. In dit geval kan...Lees verder

 • 2000-05-22 - ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GESCHILLENREGELING MEDISCHE STAF. VERGOEDING. FICTIEVE OPZEGTERMIJN.
  08

  Geschillenregeling van het reglement van de medische staf is niet van toepassing op geschillen tussen werkgeefster en werkneemster.
  I.c. acht...Lees verder

 • 2000-04-14 - OPHEFFING VAN SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST IN DIENSTVERBAND. WIJZE VAN AANZEGGEN EN VERLENGEN VAN SCHORSING.
  07

  Partijen zijn het er over eens dat de schorsing in de namiddag van 13 maart 2000 mondeling aan eiseres is meegedeeld. De brief van 13 maart 2000...Lees verder

 • 2000-04-06 - HERSTELVONNIS.
  06

  Nu de schrijffouten en de daaruit voortvloeiende onjuiste berekening uit het vonnis zelf blijken en daaruit voor partijen duidelijk hebben moeten...Lees verder

 • 2000-04-04 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT TOELATING IN FUSIE-ZIEKENHUIS.
  05

  Uit de vastgestelde feiten volgt, dat eiser reeds jaren zijn werkzaamheden vrijwel geheel buiten het gebouw van het ziekenhuis verricht en dat...Lees verder

 • 2000-03-09 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND.
  04

  Het Scheidsgerecht weegt bij zijn oordeel dat de houding van de Raad van Toezicht ten opzichte van verweerder wel zeer abrupt gewijzigd is op 3...Lees verder

 • 2000-03-09 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. EMOLUMENTEN.
  03

  Het Scheidsgerecht bepaalt de hoogte van het wachtgeld op zeventig procent van het salaris voor de gehele duur tot aan het ogenblik dat verweerder...Lees verder

 • 2000-02-08 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. CONTRACTUELE BEPERKING ONTBINDINGSMOGELIJKHEID IS NIETIG. REÏNTEGRATIEPLAN. ZIEKTE. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN.
  02

  Een beding waarbij de bevoegdheid van de werkgever en/of de werknemer om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te...Lees verder

 • 2000-01-03 - GERINGE OVERSCHRIJDING TERMIJN VOOR MEMORIE VAN ANTWOORD. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. GEEN VERGOEDING. GEEN BESLISSING OMTRENT WELKE WACHTGELDREGELING VAN TOEPASSING IS.
  01

  Artikel 12 lid 8 van het arbitragereglement in het bijzonder van toepassing op gevallen waarin de verweerder verstek laat gaan. Daarvan is in dit...Lees verder