2000-05-22 - ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GESCHILLENREGELING MEDISCHE STAF. VERGOEDING. FICTIEVE OPZEGTERMIJN.

08

Geschillenregeling van het reglement van de medische staf is niet van toepassing op geschillen tussen werkgeefster en werkneemster.
I.c. acht het Scheidsgerecht een vergoeding van ƒ 300.000,-- bruto billijk, waarbij ervan wordt uitgegaan dat verweerster geen aanspraak heeft en ook niet zal maken op wachtgeld. Voor zover aan de fictieve opzegtermijn voor verweerster nadelige gevolgen zijn verbonden, zijn deze verdisconteerd in deze vergoeding.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GESCHILLENREGELING MEDISCHE STAF. VERGOEDING. FICTIEVE OPZEGTERMIJN.