Uitspraken 2002

 • 2002-12-31 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING OF WACHTGELD. KANTONRECHTERSFORMULE. FICTIEVE OPZEGGINGSTERMIJN.
  02/16

  Het Scheidsgerecht is van oordeel dat aan verweerder een vergoeding toekomt als bedoeld artikel 7:685 lid 8 BW. In dit verband is in de eerste...Lees verder

 • 2002-12-31 - GEEN VERGOEDING VOOR KAAKCHIRURG VOOR WIE GEEN OPVOLGER IS GEVONDEN.
  02/04

  Eiser - kaakchirurg - bereikte op 1 juni 2000 de pensioengerechtigde leeftijd als gevolg waarvan de toelatingsovereenkomst tussen partijen...Lees verder

 • 2002-12-23 - AFWIJZING VAN VERBOD OM ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST TE VERZOEKEN. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD.
  02/15

  Op grond van artikel 7:685 BW is de werkgeefster te allen tijde gerechtigd ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen (zie Hoge Raad 20 maart...Lees verder

 • 2002-12-12 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN GYNAECOLOOG ONRECHTMATIG.
  02/11

  De door prof. O aanbevolen maatregelen zijn dan ook terecht niet alleen door de Inspectie, maar ook door de Raad van Bestuur overgenomen. Het...Lees verder

 • 2002-11-04 - AFBAKENING VAN PRAKTIJK VAN RADIOLOGEN. GEBRUIK VAN OPG-APPARATUUR DOOR KAAKCHIRURGEN.
  01/05

  Het Scheidsgerecht is van oordeel dat eisers van de Stichting in redelijkheid niet kunnen verlangen dat in de toelatingsovereenkomst een addendum...Lees verder

 • 2002-10-18 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS.
  02/18

  Tussen partijen is verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de werkzaamheden van de functie van directeur patiëntenzorg moeten...Lees verder

 • 2002-09-25 - SAMENWERKING VAN GYNAECOLOGEN VAN VERSCHILLENDE ZIEKENHUIZEN TER UITVOERING VAN REGIOVISIE.
  02/19kg

  Uitgangspunt is dat de gynaecologen nog steeds bereid en in staat zijn tot de beoogde samenwerking met dien verstande dat tussen hen op een aantal...Lees verder

 • 2002-08-08 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN HEAD. WACHTGELD.
  02/12

  Aangenomen moet worden, onder meer gezien de uitlatingen van verweerder in de bestuursvergadering van 6 december 2001 en het verhandelde ter...Lees verder

 • 2002-07-30 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS. WACHTGELD.
  02/07

  Tussen partijen bestaat verschil van mening over het te voeren beleid. Eiseres heeft besloten de functie van de algemeen directeur op te heffen...Lees verder

 • 2002-07-01 - AFREKENING NA OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST. BESLISSING ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID.
  99/26

  Ten overstaan van de deskundige hebben de gemachtigden en de accountants afgesproken dat de beide accountants een conceptafrekening zouden...Lees verder

 • 2002-05-31 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR.
  02/10

  Uit hetgeen door partijen is gesteld, is komen vast te staan dat op grond van gewichtige reden, bestaande uit het wegvallen van de functie van...Lees verder

 • 2002-04-26 - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN VORDERING WAAROP EERDER DEFINITIEF IS BESLIST. BEZWAAR TEGEN DE SAMENSTELLING VAN HET SCHEIDSGERECHT. WRAKING.
  02/02

  Eiser heeft bij gelegenheid van de mondelinge behandeling te kennen gegeven dat hij een van de arbiters "van gezicht kent" en dat hij zulks in...Lees verder

 • 2002-03-20 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. SALARISVERHOGING INGEVOLGE DE CAO. VERGOEDING INEENS. OBU-REGELING.
  01/23

  Het salaris dient volgens artikel 6, lid 2, van de arbeidsovereenkomst verhoogd te worden volgens de CAO; het enkele feit dat een aantal malen ad...Lees verder

 • 2002-03-19 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST IN VERBAND MET FUSIE. VASTSTELLING VAN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.
  01/16

  Wat de vergoeding ter compensatie van het verlies van de mogelijkheid tot praktijkoverdracht betreft acht het Scheidsgerecht het redelijk dat deze...Lees verder

 • 2002-03-06 - TEGEMOETKOMING IN KOSTEN VAN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ REDUCTIE VAN WERKTIJD VAN TOEGELATEN SPECIALIST.
  01/22

  Verweerster is gerechtigd een wijziging te brengen in de hoogte van de door haar te betalen vergoeding indien er sprake is van een verandering van...Lees verder

 • 2002-03-05 - TIJDELIJKE SLUITING VAN AFDELING IN ZIEKENHUIS. VORDERING IN KORT GEDING TOT HERVATTING VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET NABIJ ZIEKENHUIS. SPOEDEISEND BELANG IN KORT GEDING.
  02/01kg

  Het verweer dat er geen spoedeisend belang aanwezig is wordt verworpen. Verweerster doet dit verweer enkel steunen op het feit dat er een...Lees verder

 • 2002-01-23 - GESCHIL OVER BEREKENING VAN WACHTGELD. VERWIJZING NAAR BERICHT VAN EEN DESKUNDIGE. MOGELIJKHEID VAN HEROPENING VAN DE BEHANDELING ALS EISER VERLANGT DE STICHTING TE VEROORDELEN TOT BETALING
  00/05

  Het Scheidsgerecht heeft met partijen ter zitting afgesproken dat de berekening van het wachtgeld zal worden opgedragen aan een deskundige...Lees verder

 • 0000-00-00 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.
  2002-04-25

  Op grond van gewijzigde omstandigheden dient de arbeidsovereenkomst tussen partijen wegens gewichtige redenen, bestaande uit een verandering in de...Lees verder