2002-09-25 - SAMENWERKING VAN GYNAECOLOGEN VAN VERSCHILLENDE ZIEKENHUIZEN TER UITVOERING VAN REGIOVISIE.

02/19kg

Uitgangspunt is dat de gynaecologen nog steeds bereid en in staat zijn tot de beoogde samenwerking met dien verstande dat tussen hen op een aantal zorginhoudelijke punten nog overleg nodig is en dat zij het nog niet eens zijn geworden over de financiële voorwaarden van een integrale samenwerking binnen één maatschap. Verweerders verbinden daaraan de conclusie dat deze laatste samenwerking - als ware er reeds één maatschap - van hen niet gevergd kan worden en dat, in afwachting van een oplossing voor de financiële problematiek, geen sprake kan zijn van volledige samenwerking met, in het bijzonder, één dienstenrooster en één patiëntenstroom.
Deze conclusie is niet gerechtvaardigd.
In de eerste plaats is aannemelijk dat de door verweerders verlangde beperking van de samenwerking in strijd is met een deugdelijke uitvoering van de regiovisie en een goede patiëntenzorg in gevaar kan brengen.
In de tweede plaats hebben verweerders mede verantwoordelijkheid voor het feit dat thans een situatie is ontstaan waarin uitvoering moet worden gegeven aan de regiovisie zonder dat over de financiële randvoorwaarden overeenstemming is bereikt.
In de derde plaats is het stellen van de voorwaarde van een regeling van de financiële problematiek aan een volledige uitvoering van de regiovisie in de gegeven omstandigheden onredelijk. Weliswaar hebben verweerders een reëel belang bij een deugdelijke financiële regeling, doch dit belang mogen zij niet zwaarder laten wegen dan het belang van een goede patiëntenzorg.
Door hun medewerking aan de uitvoering van de regiovisie verspelen zij ook geen enkel recht. Verweerders die het belang van de uitvoering van de regiovisie onderschrijven, hebben ook niet gesteld dat de door A en B gewenste samenwerking tussen de gynaecologen in andere opzichten onmogelijk of in hoge mate bezwaarlijk voor hen is.

Bijlage:PDF SAMENWERKING VAN GYNAECOLOGEN VAN VERSCHILLENDE ZIEKENHUIZEN TER UITVOERING VAN REGIOVISIE.