Uitspraken 2008

 • 2008-12-22 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST VOORZITTER RVB, UITVOERING BINDEND ADVIES, MEDEDELINGEN AAN MEDIA OVER HANDELWIJZE EX-BESTUURDER, SCHADE NIET AANNEMELIJK
  08/19

  De arbeidsovereenkomst van de voorzitter van de RvB is ontbonden bij bindend advies met toekenning van vergoeding. Er ontstaat een conflict over...Lees verder

 • 2008-12-15 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ZIEKENHUIS EN RADIOTHERAPEUTISCH CENTRUM, ERNSTIG CONFLICT, ONTBINDING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, EIGENDOM VAN APPARATUUR, WBMV VERGUNNING
  08/15

  Vanwege de ernstig verstoorde verhoudingen zijn er gronden om de samenwerkingsovereenkomst tussen ziekenhuis en radiotherapeutisch centrum te...Lees verder

 • 2008-12-01 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. EISER VORDERT TE BEPALEN DAT OPZEGGING NIETIG IS, ALTHANS DAT TOELATINGSOVEREENKOMST NIET RECHTSGELDIG IS BEEINDIGD.
  08/17BP

  Bij de opzegging van de toelatingsovereenkomst behoort de in de overeenkomst genoemde opzeggingstermijn van zes maanden in acht genomen te worden...Lees verder

 • 2008-11-21 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. EISER VORDERT BEVEL OM TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN TE WORDEN TOEGELATEN
  08/17KG

  De door de Stichting aangevoerde gronden kunnen, naar voorhands moet worden geoordeeld, voldoende zwaarwichtig zijn om opzegging te...Lees verder

 • 2008-10-29 - DE STICHTING VERZOEKT ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST TUSSEN HAAR EN WERKNEEMSTER/SPECIALIST
  08/14

  Niet in geschil is dat de samenwerking tussen de specialist en haar collega’s van de vakgroep zodanig zijn verstoord dat zij haar...Lees verder

 • 2008-09-30 - Nr. 12
  08/18BP en KG

  Ontbinding arbeidsovereenkomst medisch specialist wegens gewijzigde omstandigheden; noodzakelijke vertrouwensbasis binnen afdeling ontbreekt...Lees verder

 • 2008-09-19 - Nr. 11
  08/21KG

  Medisch specialist ten onrechte op non-actiefgesteld; onvoldoende reden om specialist andere werkzaamheden op te dragen; toelating tot eigen...Lees verder

 • 2008-08-08 - WERKZAAMHEDEN MEDISCH SPECIALISTEN ELDERS (ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM) ZONDER SCHRIFTELIJK TOESTEMMING ZOALS BEDOELD IN ART. 4.1 VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST. STICHTING WEIGERT DE GEVRAAGDE TOESTEMM
  08/07

  Poliklinische patiënten uit het adherentie gebied van het ziekenhuis zullen er voor kiezen om voor laagcomplexe zorg geholpen te worden in de...Lees verder

 • 2008-07-28 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ZIEKENHUIS EN RADIOTHERAPEUTISCH CENTRUM, ERNSTIG CONFLICT, BELEMMERING WERKZAAMHEDEN MEDISCH SPECIALIST, VOORLOPIGE VOORZIENING, DWANGSOM
  08/15KG

  Geschil tussen ziekenhuis en medisch specialist enerzijds en radiotherapeutisch centrum anderzijds. Het centrum wordt door partijen gezamenlijk...Lees verder

 • 2008-07-21 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER. VERSTOORDE ARBEIDSRELATIE EN WACHTGELDAANSPRAAK?
  08/05

  Ondernemingsraad zegt vertrouwen in bestuurder op. Commissie van Advies en Bemiddeling constateert dat bestuurder niet te handhaven is en dat...Lees verder

 • 2008-07-21 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERGOEDING VOOR GEDERFDE INKOMSTEN?
  08/04

  De specialist heeft de toelatingsovereenkomst met de Stichting opgezegd om voor zichzelf te beginnen. Discussie over de vraag of specialist in de...Lees verder

 • 2008-06-16 - MEDISCH SPECIALIST, BE√čINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST, VASTSTELLINGSOVEREENKOMST, FINALE KWIJTING?
  08/11KG

  Medisch specialist heeft met ziekenhuis een concept-vaststellingsovereenkomst gesloten over beëindiging van toelatingsovereenkomst en...Lees verder

 • 2008-06-04 - VORDERING IN KORT GEDING VAN WERKNEEMSTER/SPECIALIST OM HAAR IN STAAT TE STELLEN DE OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN NA OP NON-ACTIEFSTELLING
  08/13KG

  De Stichting veronderstelde dat de specialist vanaf 1 februari 2002 stond geregistreerd bij het CSO als subspecialist neonatologie. De specialist...Lees verder

 • 2008-05-16 - AMS, OVERGANG NAAR AMS
  07/10

  Overgang medisch specialisten van partieel dienstverband/partieel vrije vestiging naar voltijds dienstverband op basis van de AMS. Afspraak tussen...Lees verder

 • 2008-02-25 - Nr. 3
  08/03KG

  Werkzaamheden medisch specialisten elders (zelfstandig behandelcentrum) zonder schriftelijk toestemming zoals bedoeld in art. 4.1 van de...Lees verder

 • 2008-02-14 - GEEN SPRAKE VAN MEER DAN DRIE VOOR BEPAALDE TIJD AANGEGANE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 7:668A BW
  07/08

  Arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar zonder tegenspraak voortgezet. Deze voortgezette arbeidsovereenkomst is op grond van...Lees verder

 • 2008-02-14 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST EN LOONVORDERING OP BASIS VAN ARTIKEL 3.2.3 AMS
  07/13

  Meermalen verlengde arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Arbeidsverhouding is verstoord en de ontbinding gerechtvaardigd...Lees verder