2008-12-01 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. EISER VORDERT TE BEPALEN DAT OPZEGGING NIETIG IS, ALTHANS DAT TOELATINGSOVEREENKOMST NIET RECHTSGELDIG IS BEEINDIGD.

08/17BP

Bij de opzegging van de toelatingsovereenkomst behoort de in de overeenkomst genoemde opzeggingstermijn van zes maanden in acht genomen te worden, tenzij er sprake is van een dringende reden. Een dringende reden ontbreekt. De opzegging berust op de conclusies van de interne en de externe commissie. De rapporten van beide commissies kunnen niet ten volle voor juist worden gehouden. Dit neemt niet weg dat het interne rapport een aantal voor eiser negatieve conclusies bevat. Tussen eiser en twee van zijn collega’s bestaan inmiddels grote verschillen van inzicht over medisch handelen en praktijkvoering. De verhouding is bovendien duurzaam verstoord. Geen grond om aan te nemen dat het vertrouwen hersteld kan worden. Daarmee ontbreekt de basis voor verdere samenwerking. Voor de opzegging bestaan ook andere gronden dan alleen een verstoorde verhouding. Uit het rapport blijkt voldoende dat over zijn functioneren klachten bestaan.
Opzegging toelatingsovereenkomst en opzeggen lidmaatschap van de vereniging dienen vernietigd te worden voorzover dit met onmiddellijke ingang is gebeurd. De besluiten kunnen in stand blijven met inachtneming van de opzegtermijn van zes maanden. Geen aanspraak om gedurende de resterende periode zijn werkzaamheden voort te zetten.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. EISER VORDERT TE BEPALEN DAT OPZEGGING NIETIG IS, ALTHANS DAT TOELATINGSOVEREENKOMST NIET RECHTSGELDIG IS BEEINDIGD.