Uitspraken

Het Scheidsgerecht doet uitspraak bij arbitraal vonnis tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat men een bindend advies wil hebben.

Het onderscheid tussen een arbitraal vonnis en een bindend advies is van belang, daar bij arbitrage geen procedure voor de rechter nodig is, als een der partijen de uitspraak van het Scheidsgerecht niet vrijwillig nakomt; bij een bindend advies is een gang naar de gewone rechter nog wel nodig. Een overzicht van uitspraken vindt u in het uitsprakenregister.