Stichting

De stichting heeft ten doel het in stand houden van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna ook te noemen: het Scheidsgerecht) en van de Governancecommissie Gezondheidszorg (hierna ook te noemen: de Governancecommissie) en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.