2008-07-21 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER. VERSTOORDE ARBEIDSRELATIE EN WACHTGELDAANSPRAAK?

08/05

Ondernemingsraad zegt vertrouwen in bestuurder op. Commissie van Advies en Bemiddeling constateert dat bestuurder niet te handhaven is en dat sprake is van verstoorde vertrouwensrelatie waarbij onduidelijk is of aan de bestuurder blaam treft. (Raad van Toezicht van) De Stichting onderneemt anderhalf jaar geen actie. De Raad van Toezicht treedt af en een nieuwe Raad van Toezicht verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig tekortschieten bestuurder. Verwijten zijn nieuw en worden voor het eerst in de ontbindingsprocedure naar voren gebracht. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat nieuwe Raad van Toezicht op grond van feiten die in het verleden geen aanleiding waren tot het nemen van maatregelen, de toepassing van wachtgeldregeling tracht te blokkeren die op grond van een ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie van toepassing zou zijn. Ontbinding arbeidsovereenkomst met toekenning van beperkte wachtgeldregeling vanwege tijdsverloop.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER. VERSTOORDE ARBEIDSRELATIE EN WACHTGELDAANSPRAAK?