2008-07-28 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ZIEKENHUIS EN RADIOTHERAPEUTISCH CENTRUM, ERNSTIG CONFLICT, BELEMMERING WERKZAAMHEDEN MEDISCH SPECIALIST, VOORLOPIGE VOORZIENING, DWANGSOM

08/15KG

Geschil tussen ziekenhuis en medisch specialist enerzijds en radiotherapeutisch centrum anderzijds. Het centrum wordt door partijen gezamenlijk geëxploiteerd. De medisch specialist heeft een toelatingsovereenkomst met zowel het ziekenhuis als het centrum. Conflict tussen maatschappen van ziekenhuis en centrum over werkafspraken en verantwoordelijkheden leidt tot ernstige samenwerkingsproblemen waardoor de patiëntenzorg in gevaar komt. Dit mondt uit in het besluit van het ziekenhuis om de samenwerking te beëindigen. Het centrum ontzegt de specialist vervolgens de toegang en weigert verdere medische ondersteuning van de zorg. In kort geding wordt geoordeeld dat het centrum niet eenzijdig de werkafspraken heeft kunnen wijzigen en wordt het centrum bevolen de specialist weer toe te laten tot de werkzaamheden en de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren voor verantwoorde patiëntenzorg, onder oplegging van een dwangsom.

Bijlage:PDF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ZIEKENHUIS EN RADIOTHERAPEUTISCH CENTRUM, ERNSTIG CONFLICT, BELEMMERING WERKZAAMHEDEN MEDISCH SPECIALIST, VOORLOPIGE VOORZIENING, DWANGSOM