2008-11-21 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. EISER VORDERT BEVEL OM TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN TE WORDEN TOEGELATEN

08/17KG

De door de Stichting aangevoerde gronden kunnen, naar voorhands moet worden geoordeeld, voldoende zwaarwichtig zijn om opzegging te rechtvaardigen. De opzegging met onmiddellijke ingang kan echter niet in stand blijven. Niet is gebleken van een dringende reden. Niet is komen vast te staan dat eiser in zijn medisch handelen en overige functioneren als specialist in ernstige mate tekortschoot, ook al is aannemelijk dat hij op een aantal punten niet voldoet aan de maatstaven die aan een medisch specialist in een modern ziekenhuis mogen worden gesteld. De Stichting had derhalve de opzeggingstermijn van zes maanden in acht behoren te nemen. Van een bevel om eiser tot zijn werkzaamheden toe te laten kan echter geen sprake zijn: het algemeen belang van een goede patiëntenzorg dient te prevaleren boven het – ongetwijfeld grote – belang van eiser bij het voortzetten van zijn werkzaamheden als specialist. Tevens staat aan het bevel in de weg dat binnen ongeveer vijf weken uitspraak zal worden gedaan in de bodemprocedure en in zoverre een spoedeisend belang ontbreekt.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. EISER VORDERT BEVEL OM TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN TE WORDEN TOEGELATEN