2008-08-08 - WERKZAAMHEDEN MEDISCH SPECIALISTEN ELDERS (ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM) ZONDER SCHRIFTELIJK TOESTEMMING ZOALS BEDOELD IN ART. 4.1 VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST. STICHTING WEIGERT DE GEVRAAGDE TOESTEMM

08/07

Poliklinische patiënten uit het adherentie gebied van het ziekenhuis zullen er voor kiezen om voor laagcomplexe zorg geholpen te worden in de kliniek. Deze patiënten zullen niet afwachten totdat zij dezelfde behandeling kunnen verkrijgen in het ziekenhuis. Concurrentie met het ziekenhuis is daarmee een gegeven. De Stichting stelt dat deze concurrentie de (financiële) positie van het ziekenhuis kan schaden, en daarmee uiteindelijk de goede patiëntenzorg in gevaar kan brengen. De Stichting heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met het verlenen van toestemming de belangen van het ziekenhuis en/of de patiënten kunnen worden geschaad.
Artikel 4.1 van de toelatingsovereenkomst heeft niet de strekking de mededinging te beperken, maar om de belangen van het ziekenhuis en/of de patiënten te beschermen. Een tot het ziekenhuis toegelaten specialist kan bij het aangaan van de overeenkomst bedingen dat hij ook elders als zodanig werkzaam mag zijn. Voor zover hij dat niet heeft gedaan, dient artikel 4.1 ertoe te toetsen of werkzaamheden elders de belangen van het ziekenhuis en die van de daar verleende patiëntenzorg kunnen schaden. Tot die belangen behoort niet een bescherming van de markt, daargelaten wat hier als de relevante markt moet worden aangemerkt, maar financiële benadeling van het ziekenhuis kan een reden voor weigering van toestemming zijn als daardoor de goede patiëntenzorg in gevaar komt of de exploitatie van het ziekenhuis schade lijdt. De medisch specialist staat het vrij de toelatingsovereenkomst met de Stichting op te zeggen. Artikel 4.1 van de toelatingsovereenkomst kan daarom niet worden aangemerkt als een verboden overeenkomst als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet.

Bijlage:PDF WERKZAAMHEDEN MEDISCH SPECIALISTEN ELDERS (ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM) ZONDER SCHRIFTELIJK TOESTEMMING ZOALS BEDOELD IN ART. 4.1 VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST. STICHTING WEIGERT DE GEVRAAGDE TOESTEMM