2002-11-04 - AFBAKENING VAN PRAKTIJK VAN RADIOLOGEN. GEBRUIK VAN OPG-APPARATUUR DOOR KAAKCHIRURGEN.

01/05

Het Scheidsgerecht is van oordeel dat eisers van de Stichting in redelijkheid niet kunnen verlangen dat in de toelatingsovereenkomst een addendum wordt opgenomen over de omvang van de praktijk. In de eerste plaats is immers voldoende duidelijk hoe deze praktijk ten opzichte van andere praktijken (globaal) is afgebakend. In de tweede plaats dienen eisers ook in hun verhouding tot de Stichting te aanvaarden dat in sommige gevallen verrichtingen op hun vakgebied om praktische redenen en/of naar professionele maatstaf door andere specialisten kunnen worden uitgevoerd. In de derde plaats zal in verband met ontwikkelingen in de medische wetenschap en in de zorg moeten worden aanvaard dat in de ziekenhuizen veranderingen in de omvang en afbakening van de praktijk(en) kunnen optreden en kan niet worden aanvaard dat de Stichting te dier zake telkens een vergoeding verschuldigd is. Voor zover de veranderingen op grond van bijzondere omstandigheden niet voor rekening en risico van de specialist komen en van dien aard zijn dat het redelijk is dat een vergoeding wordt betaald voor het verlies (van goodwill in verband met verlies) van een gedeelte van de praktijk, zal zulks in beginsel moeten gebeuren door de medisch specialist die dit gedeelte heeft overgenomen. Het Scheidsgerecht spreekt daarover echter geen oordeel uit in het ten deze behandelde geval.

Bijlage:PDF AFBAKENING VAN PRAKTIJK VAN RADIOLOGEN. GEBRUIK VAN OPG-APPARATUUR DOOR KAAKCHIRURGEN.