2000-01-03 - GERINGE OVERSCHRIJDING TERMIJN VOOR MEMORIE VAN ANTWOORD. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. GEEN VERGOEDING. GEEN BESLISSING OMTRENT WELKE WACHTGELDREGELING VAN TOEPASSING IS.

01

Artikel 12 lid 8 van het arbitragereglement in het bijzonder van toepassing op gevallen waarin de verweerder verstek laat gaan. Daarvan is in dit geval geen sprake. De overschrijding van de termijn voor het indienen van de memorie van antwoord bedraagt slechts enkele dagen. Verzoekster is door die overschrijding klaarblijkelijk niet in haar belang geschaad. Voor verweerder staan in dit geding zwaarwegende belangen op het spel. Voorzover al sprake is van een verzuim is dat van een zodanig geringe betekenis dat daaraan niet het gevolg verbonden kan worden dat de eis zonder meer wordt toegewezen.
Hoewel verweerder van mening is dat er geen sprake is van een duurzame verstoring van de vertrouwensrelatie tussen de Raad van Toezicht en hem, en ook niet van een zodanige onverenigbaarheid van karakters tussen de leden van de Raad van Bestuur dat die tot beëindiging van zijn dienstverband moet leiden, geeft hij aan dat "feitelijke terugkeer van hem ... optie meer is". Daaraan kan geen andere conclusie worden verbonden dan dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen, op grond van het bepaalde in voormeld artikel 14 lid 1 onder c, ontbonden moet worden.
Aan verzoekster valt met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen verwijt van enige betekenis te maken. Het dienstverband heeft slechts vijf jaar geduurd. Verweerder heeft al geruime tijd feitelijk niet meer gewerkt en is in de gelegenheid gesteld om met behoud van salaris een functie elders te zoeken. Verweerder heeft recht op wachtgeld. Derhalve geen grond voor toekenning van een vergoeding. Wegens onvoldoende gegevens geen beslissing welke wachtgeldregeling van toepassing is.

Bijlage:PDF GERINGE OVERSCHRIJDING TERMIJN VOOR MEMORIE VAN ANTWOORD. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. GEEN VERGOEDING. GEEN BESLISSING OMTRENT WELKE WACHTGELDREGELING VAN TOEPASSING IS.