2000-11-06 - BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. NADER VAST TE STELLEN BILLIJKE VERGOEDING.

14

Een goede samenwerking tussen de radiologen onderling en tussen de radiologen en de overige specialisten en personeelsleden binnen het ziekenhuis, is noodzakelijk voor een adequate patiëntenzorg. Er kan geen twijfel over bestaan dat de verhouding tussen eiser en de overige leden van de maatschap onherstelbaar is verstoord. Daarbij is niet uitgesloten dat eiser op tal van terreinen terechte zorgen heeft gehad over de kwaliteit van de zorg en dat hij die zorgen ook terecht aan de andere leden van de maatschap radiologie kenbaar heeft gemaakt. Dat wil echter niet zeggen dat de verstoring van de verhouding niet in hoge mate voor rekening van eiser komt. Hem wordt immers verweten dat hij in ernstige mate tekort is geschoten in de wijze waarop hij zich ten opzichte van zijn collegae heeft gedragen en geuit. Er is sprake van een langdurige opeenvolging van conflicten als gevolg van de wijze waarop eiser zich in de collegiale verhoudingen heeft opgesteld.
Hoewel eiser niet uitdrukkelijk heeft gevraagd om een financiële vergoeding, acht het Scheidsgerecht grond aanwezig om de opzegging van de toelatingsovereenkomst slechts toelaatbaar te achten indien aan eiser een redelijke financiële compensatie wordt geboden.

Bijlage:PDF BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. NADER VAST TE STELLEN BILLIJKE VERGOEDING.