2000-03-09 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. EMOLUMENTEN.

03

Het Scheidsgerecht bepaalt de hoogte van het wachtgeld op zeventig procent van het salaris voor de gehele duur tot aan het ogenblik dat verweerder gerechtigd zal zijn tot een OBU-uitkering.
I.c. acht het Scheidsgerecht het billijk dat, indien en voorzover verweerder gedurende de fictieve opzegtermijn geen WW-uitkering mocht ontvangen, eiseres het wachtgeld aanvult tot 70% van het laatstgenoten salaris.
Een gedeelte van de gevorderde directievergoeding heeft betrekking op representatie- en telefoonkosten. Voor toekenning van die vergoeding is geen plaats nu niet is gebleken en ook niet door verweerder is gesteld, dat daar uitgaven tegenover staan gedurende de perioden van arbeidsongeschiktheid en non-activiteit. Met betrekking tot de autokosten overweegt het Scheidsgerecht dat er enerzijds geen zakelijke kilometers meer zijn gemaakt, maar anderzijds de vergoeding ook betrekking heeft op vaste kosten. Naar billijkheid acht het Scheidsgerecht ƒ 200,-- per maand toewijsbaar.
(zie voor het vervolg het arbitraal vonnis van 6 april 2000 nr. 6)

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. EMOLUMENTEN.