2000-12-06 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.

17

Het Scheidsgerecht gaat er van uit dat verweerder gebruik zal maken van de OBU-regeling. Verweerder krijgt, mede gelet op het bepaalde in art. 18, lid 2, van de arbeidsovereenkomst, een vergoeding toegekend ter hoogte van een bruto jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag, doch zonder verdere emolumenten), waarmee ook alle eventuele wachtgeldverplichtingen van eiseres jegens verweerder zijn gekweten.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING.