2000-09-07 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN KLINISCH CHEMICUS. VERGOEDING. GEEN WACHTGELD.

12

De verhoudingen tussen partijen zijn zozeer verstoord dat er van een vruchtbare samenwerking in de toekomst geen sprake meer kan zijn. Het verzoek tot ontbinding zal daarom worden toegewezen. De uitstekende staat van dienst van verweerder als klinisch chemicus en hoofd van het laboratorium is onomstreden. De verzelfstandiging van het laboratorium had aanvankelijk de volle steun van verzoekster. Die steun verkeerde in het tegendeel zodra het beleid van de Holding bepalend werd voor dat van verzoekster. De grond voor het gerezen conflict ligt daarmee overwegend in de risicosfeer van verzoekster. Verweerder heeft zich blijkbaar niet kunnen of willen aanpassen aan het beleid van de Holding. Er is niet gebleken dat, zo verweerder zich aan dat beleid had aangepast, een functie voor hem in de nieuwe organisatie bij voorbaat uitgesloten zou zijn geweest. Dit brengt mee dat er wel grond is voor de toekenning van een billijke vergoeding, maar dat de wachtgeldregeling van de CAO Ziekenhuizen en de regels van het sociaal plan hier toepassing missen. Bij de vaststelling van de vergoeding zal tevens rekening gehouden worden met het betrekkelijk gering aantal vacatures voor de functie zoals door verweerder bij verzoekster wordt uitgeoefend. Mede gelet op de leeftijd, het salaris en de duur van het dienstverband zal de vergoeding worden bepaald op het bruto bedrag van ƒ 450.000,--.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN KLINISCH CHEMICUS. VERGOEDING. GEEN WACHTGELD.