2000-11-21 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT REHABILITATIE NA UITSPRAAK VAN KLACHTENCOMMISSIE.

15

De procedure voor de klachtencommissie en het rechtskarakter van het oordeel van de klachtencommissie brengen mee dat er geen rechtsmiddelen open staan tegen dat oordeel, waaraan bovendien geen gezag van gewijsde toekomt. Tegenover de klager vormt het een eenvoudige wijze van genoegdoening en voor de zorgaanbieder een instrument in de kwaliteitszorg. De klachtenprocedure is met name niet bestemd om een definitief oordeel te geven omtrent aansprakelijkheid of voor tuchtrechtelijke beoordeling in aanmerking komend gedrag.
Hoewel geen bepaling in de klachtenregeling of de WKCZ zich daartegen verzet, was de opmerking van verweerster dat de rapportage een "zorgvuldige en prudente indruk maakt" dus niet alleen onnodig, maar ook onvoldoende. Het behoort immers tot de taak van verweerster als (mede-)zorgaanbieder na te gaan of zij naar aanleiding van het oordeel van de klachtencommissie maatregelen zal nemen en welke maatregelen dat zullen zijn. B heeft kennelijk na informatie te hebben opgevraagd en te hebben ontvangen van de Discipline Interne Geneeskunde geen aanleiding tot maatregelen gezien. Evenmin heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg reden tot het nemen van actie gevonden. Het zou verstandig zijn geweest als verweerster zich ook hieromtrent aan eiser en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de medische staf, zou hebben uitgelaten.
Dit oordeel impliceert niet dat verweerster ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser. Het enkele feit dat de ene partij jegens de andere een hem niet welgevallige uitspraak doet, impliceert immers niet de verplichting om die uitspraak terug te nemen.

Bijlage:PDF VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT REHABILITATIE NA UITSPRAAK VAN KLACHTENCOMMISSIE.