2000-11-22 - VOORLOPIG TOEGELATEN KAAKCHIRURG VORDERT IN STAAT GESTELD TE WORDEN ZIJN WERKZAAMHEDEN UIT TE OEFENEN.

16

Eiser is voorlopig toegelaten voor een periode van zeven maanden in afwachting van praktijkovername. Aan deze toelating is niet de voorwaarde verbonden dat eiser met zijn voorganger tot overeenstemming was gekomen over de praktijkovername, terwijl het tot stand komen van een maatschap met de andere kaakchirurg alleen voorwaarde was voor de latere definitieve toelating. Verweerster kon op de tussen partijen gesloten overeenkomst niet eenzijdig terugkomen. Vordering wordt toegewezen met een dwangsom.

Bijlage:PDF VOORLOPIG TOEGELATEN KAAKCHIRURG VORDERT IN STAAT GESTELD TE WORDEN ZIJN WERKZAAMHEDEN UIT TE OEFENEN.