1998-11-13 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET MEDISCH SPECIALIST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT EX ART. 50 CAO-ZIEKENHUISWEZEN. VERSTOORDE VERHOUDINGEN. SCHADEVERGOEDING.

11

Het Scheidsgerecht is bevoegd om kennis te nemen van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 50 CAO-Ziekenhuiswezen en het beding in de arbeidsovereenkomst. Het Scheidsgerecht komt tot de conclusie dat de verhoudingen tussen verweerder enerzijds en anderzijds de directie en de medische staf verstoord zijn. Er zijn diverse negatieve verklaringen waaruit blijkt dat er onmiskenbaar diverse problemen met verweerder zijn geweest. De directie is evenwel te snel en op onvoldoende gronden tot het oordeel gekomen dat de reïntegratie van verweerder mislukt was. Nergens blijkt van functioneringsgesprekken. Zeker na een langdurige ziekteperiode lijkt begeleiding en sturing van het grootste belang. Hiervan is onvoldoende gebleken. Aanvulling wachtgeld tot 100% gedurende drie jaren.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET MEDISCH SPECIALIST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT EX ART. 50 CAO-ZIEKENHUISWEZEN. VERSTOORDE VERHOUDINGEN. SCHADEVERGOEDING.