2005-03-24 - ONTBINDING, HOOGTE VAN DE VERGOEDING.

05/03

Eiseres is bijna twintig jaar als medisch specialist werkzaam bij verweerster. Vijf jaar geleden is eiseres arbeidsongeschikt geworden. Eerst volledig daarna gedeeltelijk, waardoor zij haar werkzaamheden niet volledig kan hervatten. Eiseres stelt dat de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door de werkomstandigheden. Tijdens de reïntegratie van eiseres in het arbeidsproces ontstaat er een geschil tussen partijen over de oorzaak van eiseres'arbeidsongeschiktheid en de inspanningen van verweerster om volledige terugkeer in het arbeidsproces mogelijk te maken. Dit geschil mondt uit in een vordering van ontbinding van de arbeidsovereenkomst van eiseres vanwege gewijzigde omstandigheden met toekenning van een billijke vergoeding. Nu partijen beide belang hebben bij een spoedige ontbinding, is onderzoek naar de precieze oorzaak van de arbeidsongeschiktheid niet aan de orde. Dat verweerster zich niet voldoende heeft ingespannen om de reïngratie mogelijk te maken, is niet komen vast te staan. Terzake van de vergoeding bij ontbinding overweegt het Scheidsgerecht dat als eiseres – onverhoopt – arbeidsongeschikt zou blijven, dit geen wijziging brengt in haar huidige inkomen. Als eiseres weer herstelt heeft zij goede kansen elders aan het werk te komen. Alle omstandigheden in aanmerking genomen acht het Scheidsgerecht een vergoeding van € 80.000,- billijk. Voor een immateriële vergoeding bestaat geen grond.

Bijlage:PDF ONTBINDING, HOOGTE VAN DE VERGOEDING.