2005-02-09 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. GEBOD TOT DEELNAME AAN LOKAAL INITIATIEF.

05/01KG

Nu de vordering van de Stichting mede is gebaseerd op een behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit de toelatingsovereenkomst, is het Scheidsgerecht bevoegd. Voor zover het bestuur van het Lokaal Initiatief als eisende partij optreedt, bestaat voor de bevoegdheid van het Scheidsgerecht geen grondslag.

De Stichting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de voortzetting van het Lokaal Initiatief de steun heeft van alle betrokkenen en dat daarmee een groot financieel belang is gemoeid.

Bijzondere omstandigheden zouden kunnen meebrengen dat de medisch specialist zijn eigen belang mag laten prevaleren boven het belang van de Stichting en van degenen die bij het ziekenhuis van de Stichting werkzaam zijn. Zodanige omstandigheden heeft verweerder niet aangevoerd. Zijn weigering tot deelname aan het Lokaal Initiatief is gebaseerd op oneigenlijke overwegingen en is in het licht van de wederzijdse belangen disproportioneel.

Bijlage:PDF BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. GEBOD TOT DEELNAME AAN LOKAAL INITIATIEF.