2001-01-05 - ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR VAN VERPLEEGHUIS. VERGOEDING. KANTONRECHTERSFORMULE.

01

Tussen partijen bestaat alleen verschil van mening over de hoogte van de vergoeding. De oorzaak van de verstoring van die relatie moet in overwegende mate bij verweerder worden gezocht. Weliswaar is er geen reden om aan te nemen dat hij als algemeen directeur in alle opzichten heeft gedisfunctioneerd, doch de omstandigheid dat het vertrouwen in hem is komen te ontbreken, komt voor zijn rekening en kan niet worden verweten aan het bestuur dat hem, integendeel, juist altijd, en wellicht te sterk, heeft gesteund. Van het bestuur had wel verwacht mogen worden dat het het functioneren van verweerder kritisch had gevolgd en zich op de hoogte had gesteld van hetgeen daaromtrent binnen de organisatie leefde.
Bij de toekenning van een vergoeding neemt het Scheidsgerecht allereerst in aanmerking dat verweerder gedurende een periode van (bijna) 10 jaar naar kennelijke tevredenheid van het bestuur bij eiseres werkzaam is geweest. Voorts let het Scheidsgerecht op de leeftijd van verweerder en diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ten slotte moet ermee rekening worden gehouden dat verweerder door de gang van zaken enigermate benadeeld is in het vinden van een soortgelijke functie. Indien het bestuur van eiseres in het verleden niet alleen zijn vertrouwen had gesteld in verweerder, doch ook had gelet op signalen uit de organisatie en het functioneren van verweerder meer kritisch had gevolgd, had een abrupte breuk in het vertrouwen tussen eiseres en verweerder wellicht voorkomen kunnen worden. De gevolgen van die breuk komen in zoverre ook voor de verantwoordelijkheid van het bestuur van eiseres.
Op grond van het vorenstaande kent het Scheidsgerecht aan verweerder naar billijkheid een vergoeding toe van ƒ 300.000,- bruto. Daarin komt tot uitdrukking dat enerzijds aan verweerder méér wordt toegekend dan bij neutrale hantering van de kantonrechterformule het geval zou zijn, doch dat anderzijds verweerder niet gevolgd wordt in zijn stelling dat aan eiseres ernstige verwijten vallen te maken. In dit bedrag is voorts de fictieve opzegtermijn verdisconteerd.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR VAN VERPLEEGHUIS. VERGOEDING. KANTONRECHTERSFORMULE.