2001-11-23 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN EEN DIRECTEUR.

14

De verhouding tussen de - huidige - Raad van Toezicht en verweerder is onherstelbaar verstoord. Het Scheidsgerecht zal dan ook om die reden de arbeidsovereenkomst ontbinden Niet is gebleken dat er sprake is van wangedrag aan de zijde van verweerder. Met name uit de verklaringen van de oud leden van de Raad van Toezicht is veeleer komen vast te staan dat -de meerderheid van - de Raad van Toezicht, zoals die was samengesteld tot het terugtreden van deze leden in januari 2001, heeft ingestemd met de accentverschuiving van zorg naar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, terwijl men voorts begreep, althans kon begrijpen, dat deze accentverschuiving gepaard ging met de besteding van gelden bestemd voor patiëntenzorg ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De Raad van Toezicht, waarin ook twee van de huidige drie leden van de Raad van Toezicht zitting hadden, heeft hoe dan ook steeds zijn goedkeuring aan de begrotingen en jaarrekeningen gegeven en hiermee bewust zelf meegewerkt aan de totstandkoming van begrotingen en jaarrekeningen die niet steeds transparant waren.
Naar de mening van het Scheidsgerecht is hierin eerst verandering gekomen nadat de samenstelling van de Raad van Toezicht veranderde. Verweerder valt te verwijten dat hij, hoewel hij de consequenties van de verandering in de samenstelling kon onderkennen daar twee van de drie nu nog zittende leden van de Raad van Toezicht - in de toenmalige Raad van Toezicht in de minderheid - zich reeds sedert 1998 kritisch hadden opgesteld, deze consequenties niet heeft willen accepteren en zich juist heeft onttrokken aan het toezicht van de Raad van Toezicht. Deze door verweerder aangenomen houding heeft bijgedragen tot de verstoring van de verhoudingen en kan aan verweerder worden verweten.
Het Scheidsgerecht bepaalt dat verweerder wachtgeld toekomt. Eventuele financiële consequenties van een door eiseres in acht te nemen fictieve opzegtermijn zullen door eiseres gedragen worden. Voor het toekennen van een andere vergoeding zijn naar de mening van het Scheidsgerecht geen gronden nu ook aan verweerder een verwijt kan worden gemaakt van de verstoring van de verhoudingen.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN EEN DIRECTEUR.