2001-06-29 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST. VERGOEDING.

09

Het Scheidsgerecht is van oordeel dat voldoende is gebleken dat de problematiek van de maatschap verweerster heeft genoodzaakt tot het nemen van ingrijpende maatregelen. De maten waren niet zelf in staat de problemen op te lossen en externe begeleiding had reeds eerder gefaald. Deze omstandigheden leveren in beginsel een gewichtige reden voor opzegging op, echter met dien verstande dat niet zonder meer gerechtvaardigd is dat aan eiser de toelating ontzegd wordt, terwijl de beide andere chirurgen in het ziekenhuis werkzaam blijven. In dat opzicht is verweerster in haar toelichting tekort geschoten. Ook op grond van het rapport en de mondelinge toelichting van F wordt niet aannemelijk dat aan eiser eerder een verwijt gemaakt zou kunnen worden dan aan zijn collega's, terwijl onbetwist vaststaat dat eiser aan het ontstaan van de problematiek geen deel heeft gehad en dat eiser zich als chirurg bekwaam heeft getoond en zich in andere opzichten dan hier aan de orde is ruimschoots voldoende heeft ingespannen.
Verweerster had daarom de toelatingsovereenkomst niet mogen opzeggen zonder aan eiser een passende vergoeding aan te bieden voor de nadelige gevolgen die hij daarvan moet ondervinden.

Bijlage:PDF OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST. VERGOEDING.