2001-09-05 - SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST NIET RECHTMATIG. REHABILITATIE. VERGOEDING VAN IMMATERIËLE SCHADE EN KOSTEN VAN EXTRAJUDICIËLE RECHTSBIJSTAND.

12

Gelet op de ernst van de maatregel van schorsing kan deze maatregel slechts worden opgelegd nadat aan de specialist schriftelijk te kennen is gegeven dat (i) hij zijn verplichtingen uit de toelatingsovereenkomst niet nakomt of anderszins in strijd handelt met de zorg van een goed hulpverlener en (ii) bij voortzetting of herhaling van zijn verzuim deze maatregel zal volgen. Daarbij mag van verweerster worden verwacht dat zij met betrekking tot (i) voldoende concreet aangeeft in welk opzicht de specialist te dier zake tekort is geschoten.
Verweerster heeft de onderhavige maatregel niet opgelegd wegens het disfunctioneren van eiser, doch uitsluitend om te bereiken dat zij aan eiser de toegang tot het ziekenhuis zou kunnen ontzeggen in verband met een nader onderzoek naar en een beraad naar aanleiding van de brief van de medewerkers, waarbij de Raad van Bestuur kennelijk bevreesd was dat de aanwezigheid van eiser in het ziekenhuis tot problemen met deze medewerkers, in het bijzonder werkonderbrekingen of ziektemeldingen, zou leiden. Daartoe kan de maatregel van schorsing echter niet dienen, omdat bij het opleggen daarvan moet vaststaan dat eiser niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of op andere wijze in strijd heeft gehandeld met de zorg van een goed hulpverlener.

Bijlage:PDF SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST NIET RECHTMATIG. REHABILITATIE. VERGOEDING VAN IMMATERIËLE SCHADE EN KOSTEN VAN EXTRAJUDICIËLE RECHTSBIJSTAND.