1999-12-06 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. REÏNTEGRATIEPLAN. KLACHTEN ONVOLDOENDE. WEL VERSTOORDE VERHOUDINGEN.

23

Door overlegging tijdens de hoorzitting van een tevoren aan de wederpartij bekend reïntegratieplan is voldaan aan het bepaalde in art. 7:685, lid 1, BW. Bepaling in arbeidsovereenkomst betreffende het beoordelen van de bekwaamheid door een commissie van deskundigen aangewezen door het stafbestuur in overleg met de directie en de wetenschappelijke vereniging heeft alleen betrekking op het vakinhoudelijk functioneren. De ingediende klachten zijn onvoldoende grond voor een ontbinding. De verhoudingen tussen verweerder , de medische staf en het verpleegkundig personeel zijn zodanig verstoord dat terugkeer in het ziekenhuis aanleiding zou geven tot grote problemen. Volgt ontbinding zonder vergoeding.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. REÏNTEGRATIEPLAN. KLACHTEN ONVOLDOENDE. WEL VERSTOORDE VERHOUDINGEN.