1995-01-17 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMSTEN TWEE SPECIALISTEN WEGENS GEWICHTIGE REDENEN

01

In een eerdere procedure heeft het Scheidsgerecht de vordering tot nietigverklaring van een - eerdere - opzegging afgewezen. Daarna besloot het ziekenhuis het ontslag ongedaan te maken. Met hen en andere maten zijn toen principe-afspraken over samenwerking gemaakt. Tevens aanvaardde een derde de taak van extern begeleider en adviseur. Deze schakelde tevens twee psychologen in. Deze deskundigen hebben over de gebeurtenissen een weloverwogen en goed gefundeerd oordeel gegeven met duidelijke conclusie over de oorzaak van de ernstig verstoorde verhoudingen. Van grote betekenis acht het Scheidsgerecht ook de omstandigheid dat de twee specialisten uit het eerder verleende ontslag ermee bekend waren dat hun handelwijze door het ziekenhuis kritisch zou worden gevolgd.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMSTEN TWEE SPECIALISTEN WEGENS GEWICHTIGE REDENEN