1995-06-27 - VORDERING GERICHT TEGEN SPECIALIST IN DIENSTVERBAND TOT BETALING AAN HET ZIEKENHUIS VAN VAN DERDEN ONTVANGEN BETALINGEN VOOR IN HET KADER VAN HET DIENSTVERBAND VOOR DERDEN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

12

Het Scheidsgerecht is bevoegd nu vordering is gebaseerd op tussen partijen bestaand hebbende arbeidsovereenkomst, in welke overeenkomst het Scheidsgerecht bevoegd was verklaard van geschillen kennis te nemen. Beroep op niet-ontvankelijkheid wegens tijdsverloop afgewezen. De betreffende werkzaamheden zijn in het kader van de dienstbetrekking verricht. Nu de specialist de voor de ontvangen betalingen niet heeft verantwoord tegenover zijn werkgever is hij tekortgeschoten in zijn verplichtingen als werknemer. Veroordeling tot betaling.

Bijlage:PDF VORDERING GERICHT TEGEN SPECIALIST IN DIENSTVERBAND TOT BETALING AAN HET ZIEKENHUIS VAN VAN DERDEN ONTVANGEN BETALINGEN VOOR IN HET KADER VAN HET DIENSTVERBAND VOOR DERDEN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN