2003-12-31 - AFREKENING NA MINNELIJKE BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.

03/17

Het belangrijkste geschilpunt betreft de vraag of in deze overeenstemming is verdisconteerd dat aan eiser ook finale kwijting is verleend met betrekking tot mogelijke vorderingen van verweerster op eiser ter zake van verrekeningen en kosten betreffende diens praktijkvoering in het ziekenhuis. Voor de beantwoording van deze vraag gaat het om de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan de in de briefwisseling neergelegde schriftelijke vaststelling van hun overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten. Het Scheidsgerecht is van oordeel dat eiser op basis van deze maatstaf in redelijkheid niet kan hebben begrepen dat verweerster hem ook finale kwijting verleende met betrekking tot de nog door hem verschuldigde kosten die voortvloeiden uit zijn praktijkvoering in het ziekenhuis.

Bijlage:PDF AFREKENING NA MINNELIJKE BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.