2003-04-22 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. TERMIJN OM MET BEHOUD VAN AANSTELLING TE KUNNEN SOLLICITEREN. WACHTGELD. KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND.

03/02

Naar het oordeel van het Scheidsgerecht kan er geen twijfel over bestaan dat de verhouding tussen verweerder en de RvT van A en tussen F en verweerder duurzaam is verstoord. als zoeven bedoeld. De RvT heeft zijn vertrouwen in verweerder als lid van de RvB blijkbaar volledig verloren. Van een vruchtbare samenwerking tussen F en verweerder kan ook geen sprake meer zijn, nu de door hen beiden in augustus 2002 aan de RvT gezonden brieven ervan getuigen dat zij ernstige kritiek hebben op elkaars functioneren en zij beiden het vertrouwen missen dat zij in de toekomst in dit functioneren en in de onderlinge samenwerking de noodzakelijke verbeteringen kunnen aanbrengen. De RvT van A heeft blijkens het rapport van de Commissie van Advies en Bemiddeling niet willen meewerken aan een poging van de Commissie door bemiddeling een oplossing van dit arbeidsgeschil te bereiken.
Het Scheidsgerecht is het eens met de conclusie van de Commissie van Advies en Bemiddeling dat de RvT niet zorgvuldig is omgegaan met de belangen van verweerder. Aan verweerder is onvoldoende informatie gegeven over de inhoud van de kritiek op verweerder. De RvT heeft verweerder ook niet voldoende gelegenheid gegeven zich tegen de op hem geleverde kritiek te verweren en aan een verbetering van het functioneren van de RvB zijn medewerking te geven. Klaarblijkelijk heeft de RvT op grond van het rapport van I en de informatie van het MT besloten dat aan het dienstverband van verweerder hoe dan ook een einde gemaakt zou moeten worden. Deze houding is niet in overeenstemming met wat verweerder na een dienstverband van 17 jaar, waarin niet eerder problemen over zijn functioneren waren gerezen, mocht verwachten. Verweerder heeft zelf wel aan een verstoring van de onderlinge verhoudingen en aan verlies van vertrouwen bijgedragen door zich op ongewoon emotionele en negatieve wijze over zijn collega in de RvB uit te laten in zijn brieven van 20 en 22 augustus 2002 aan de RvT. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op ruime termijn met toekenning van wachtgeld en bijdrage in de kosten van rechtsbijstand.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. TERMIJN OM MET BEHOUD VAN AANSTELLING TE KUNNEN SOLLICITEREN. WACHTGELD. KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND.