2003-04-28 - AFWIJZING VAN VORDERING TOT INSTANDHOUDING VAN OPGEZEGDE TOELATINGSOVEREENKOMST. DISFUNCTIONEREN VAN MEDISCH SPECIALIST. VERGOEDING VAN GOODWILL EN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.

02/28

Uit de in dit geding overgelegde rapporten en adviezen blijkt dat al gedurende een zeer lange tijd ernstige klachten bestaan over het functioneren van eiser als medisch specialist in het ziekenhuis. Deze klachten betreffen niet het medisch-technisch handelen van eiser. Aan eiser wordt vooral een gebrek aan behoorlijke samenwerking verweten en volgens verweerster schiet eiser op een aantal belangrijke punten, zoals het voorzien in een waarnemingsregeling en in zijn bejegening van personeel, tekort.
Ook al kunnen niet alle door verweerster aangevoerde gronden stand houden en ook al kunnen niet alle vermelde incidenten (alleen) aan eiser worden toegeschreven, dan blijft toch het door verweerster geschetste beeld van een langdurig en ernstig disfunctionerende eiser overeind staan.
Het Scheidsgerecht komt tot de conclusie dat er voldoende zwaarwegende gronden zijn voor de opzegging die daarom in stand dient te blijven.
Het Scheidsgerecht acht het in de gegeven omstandigheden, waarin ieder behoorlijk overleg tussen de orthopeden uitgesloten lijkt, redelijk indien verweerster op zich neemt de waarde van de goodwill zoals deze naar gangbare maatstaven dient te worden vastgesteld, aan eiser te voldoen op voorwaarde dat eiser al zijn rechten te dier zake aan verweerster overdraagt. Indien partijen het over de hoogte van de goodwill niet eens zouden worden, dient deze op de gebruikelijke wijze bij bindend advies van de Orde van Medische Specialisten te worden bepaald.
Verweerster is in het kader van de opzegging aan eiser een vergoeding naar billijkheid verschuldigd. De grondslag van de vergoeding is vooreerst hierin gelegen dat verweerster zich de belangen van eiser die gedurende ruim 21 jaar aan haar ziekenhuis verbonden is geweest, dient aan te trekken.

Bijlage:PDF AFWIJZING VAN VORDERING TOT INSTANDHOUDING VAN OPGEZEGDE TOELATINGSOVEREENKOMST. DISFUNCTIONEREN VAN MEDISCH SPECIALIST. VERGOEDING VAN GOODWILL EN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.